Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)

Munching on the right snacks throughout the day is one of the best ways to shrink your waistline. Need proof? According to a recent study, researchers found participants lost significantly more body weight when they incorporated low-sugar, high-protein snacks into their daily food routine. Fitting in healthy, high protein snacks (such as a handful of unsalted almonds) helps to maintain blood-sugar levels—which keeps your brain from triggering hunger pangs—and stops your body from indulging in unhealthy foods after what feels like a long day of starvation.

The thyroid gland is best known for its metabolic function affecting weight. Estrogen dominance renders the thyroid hormones dysfunctional, causing your body's metabolism to slow down. The resulting condition is called relative hypothyroidism. In addition, the changes in your body's blood sugar levels—some of which occur naturally with age and some of which are due to a hormone imbalance—are also linked to weight gain. As the body's progesterone production decreases with age and estrogen becomes dominant, your body releases insulin more rapidly and more often. When fluctuating hormones unnaturally stimulate insulin release, you get hungry faster and will often crave sugar. In fact, these food cravings can sometimes be uncontrollable, and people who are estrogen dominant tend to consume more sweets even when they aren't truly hungry. As a result, they ingest more calories than their bodies require and pack on even more pounds.

Americans are getting less sleep than ever these days and it’s taking a toll on our health—most visibly on our waistlines. Losing just 30 minutes of sleep per night can make you gain weight, according to a study done by the Endocrine Society. Worse, that weight is more likely to go straight to your tummy. Instead, the researchers found, the best sleep cycle is one that follows your natural circadian rhythms, which means sleeping and waking around the same time as the sun. Here are the 7 ways to banish belly bloat in your sleep.
Sure, trampolines are built for kids, but as an adult using one for rebounding is a great way to flatten your tummy. “Not only is it a great cardio workout (which is the first step to tightening up your midsection) but it makes your core work like crazy so you are getting the cardio plus the toning,” explains Hope Pedraza, a Certified Personal Trainer through American College of Sports Medicine “Everything you need for a tight tummy!” To get a comprehensive workout using a mini trampoline, Hope suggests jumping, lifting your knees up high, twisting, adding some light weights to move around while you’re jumping, and moving in all directions in different planes.
Discover the hidden culprit behind the 'middle-age spread'--and the simple plan that's helped hundreds of women over 30 break the fat cycle!It's an all-too-common problem once you hit thirty: Despite your best efforts, you just can't seem to lose the extra weight around your middle, and you look in the mirror wondering what month and year you lost your waistline. Medical research proves you're not alone--that the average American gains one to two pounds a year after age thirty--usually around the stomach. Not only does this excess belly fat make you look and feel bad, it's the most damaging kind of fat; a precursor to heart attacks and certain types of cancer. To the contrary of other diet books, C.W. Randolph, M.D., a champion for women's health, explains that the real reason behind this problem has less to do with calories, carbs, or crunches and everything to do with a little-known but very real medical problem called 'estrogen dominance.' By treating thousands of women safely and effectively for over two decades, Dr. Randolph has discovered why we are in the midst of an estrogen epidemic and how you can save your waistline . . . and your health . . . using his 3-step plan comprised of an anti-estrogenic diet, natural progesterone supplementation, and exercise. You'll learn:-How to self-diagnose estrogen dominance-The top ten belly-blasting foods that jump-start weight loss and maintain hormone balance-How your sleep patterns, exercise habits, and stress levels impact your hormone levels-Which vitamins and supplements support, not sabotage, your overall hormone balance The result? Well within four weeks you'll lose pounds and inches… and reveal the flat belly--and the health and vitality that go along with it.
I’m 18 and never really thought I was out of shape because I always maintained a weight around 105-110 with my height of 5’3 but recently felt like i could use some toning and this open my eyes to how out of shape i am.. i couldnt even lift my legs all the way for the leg lifts and it was shocking so i’m definitely going to stick to this and the beginners routine
Another imbalance that plagues the abs is between the obliques, the muscles that cinch your sides. You have two sets on both your right and left, and if you show them love, they'll give you a nice hourglass shape. Sadly, your left obliques start out at a disadvantage, says Hahn. Blame your heart, which takes up extra space and makes the obliques difficult to tone—an issue that's compounded if you're right-handed. "Think about where your mouse pad is," says Hahn. "Then you shake hands, change the radio station in the car—you do so much with your right side, making it stronger."
Stress skyrockets your levels of cortisol, often called "the belly fat" hormone because it signals to the body to store fat around your waist. Add the daily stressors of living our modern lifestyle and you can see how cortisol can be constantly coursing through your veins. This perma-stress mode isn't good for a lot of healthy reasons, your tummy being just one of them, so it's important to take time every day to de-stress. Yoga, meditation, walking, journaling, doing a hands-on hobby, or playing a musical instrument are all great time-tested methods. (Hint: Know what isn't? Watching television. The boob tube actually increases your levels of cortisol!)
I hated the use of "little buddies," but this book made sense to me. I'm working on adding probiotics to my diet, and the macros/serving suggested her are similar to IIFYM and RP, which I've tried in the past but had difficulty sticking to in terms of rigidity. With this, though, there's a little more flexibility and I think I have a better chance of being able to do it.
When doing an abs circuit, think about all three planes of motion, says celebrity trainer Gunnar Peterson, who works with Sofia Vergara, Kim Kardashian, and Vanessa Lachey: Try crunches and reverse crunches to hit your sagittal (front to back and up and down) plane, standing side bends for frontal (side-to-side) movement, and chops or twists for transverse (rotational) action. This will help challenge and therefore define your abs.
Dr. Travis Stork is an Emmy®-nominated host of the award-winning talk show The Doctors, and a board-certified emergency medicine physician. He graduated Magna Cum Laude from Duke University as a member of Phi Beta Kappa and earned his M.D. with honors from the University of Virginia, being elected into the prestigious honor society of Alpha Omega Alpha for outstanding academic achievement. Based on his experiences as an ER physician, Dr. Stork is passionate about teaching people simple methods to prevent illness before it happens with the goal of maximizing time spent enjoying life while minimizing time spent as a "patient." Dr. Stork is a New York Times #1 bestselling author of “The Doctor’s Diet,” “The Doctor’s Diet Cookbook,” “The Lean Belly Prescription,” and “The Doctor Is In: A 7-Step Prescription for Optimal Wellness.” An avid outdoorsman, Dr. Stork is a devotee of mountain and road biking, whitewater kayaking and hiking with his 15 year old dog, Nala.
Many people chew gum as a way to stifle cravings or prevent mindless eating but this tactic may have an unfortunate side effect: belly bloat. Everyone naturally swallows a small amount of air when they chew but it's magnified for people who chew gum, which causes gas and bloating. In addition, some artificial sweeteners have been shown to increase your appetite for junk food, so gum could be increasing your waistline on two fronts.
While scents of apple pie and snickerdoodle cookies will make your mouth water, others can actually help suppress your appetite. One study in the Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine found that people who sniffed peppermint every two hours lost an average of five pounds a month! Banana, green apple, and vanilla had similar effects. Consider burning a minty candle until you head to bed to fill the room with slimming smells. If you don’t want to bother with blowing out candles before you turn down the covers, try adding a few drops of peppermint oil to your pillow.
I’m 18 and never really thought I was out of shape because I always maintained a weight around 105-110 with my height of 5’3 but recently felt like i could use some toning and this open my eyes to how out of shape i am.. i couldnt even lift my legs all the way for the leg lifts and it was shocking so i’m definitely going to stick to this and the beginners routine
Leafy Greens – Help you feel satisfied longer, boost your metabolism and turn off your hunger receptors. You will eat less and lose more belly fat just by increasing your leafy greens! They’re low in calories and high in fiber, making them the perfect weight loss food. Not a fan? Try one of our yummy green smoothies. Examples include spinach, romaine lettuce, kale, bok choy, arugula, chard, and mustard greens.
Kneel on the floor with your knees hip-width apart, toes tucked under. Extend your arms out straight in front of your chest, palms facing down. Lift your chest and press your pelvis forward as you hinge backwards, arching slightly through your lower back. Pause and focus on opening up your chest while also keeping your ribcage down and your belly button drawn into your spine. Slowly return to the starting position. That’s one rep. Repeat up to 10 times.

"Eating portion-controlled meals that include whole-grain foods and monounsaturated fats (MUFAs) throughout the day is the best way to eat for a flat belly: People who eat whole grains lose more abdominal fat. And making most of the fats you eat MUFAs reduces ab flab, research says." —Keri Glassman, RD, author of The O2 Diet and The Snack Factor Diet
HOW TO MAKE IT: Preheat oven to 350 degrees. Cut a 1 pound, small spaghetti squash in half and scoop out the seeds with a spoon. Place in an oven-safe baking dish, flesh-side up, and pour about 2 tablespoons of water into each half. Cover with aluminum foil and bake for 50 minutes to an hour, or until tender. In the meantime, pour a serving of marinara sauce into a small saucepan along with 6 of the mini meatballs to begin to heat up and defrost. Cover. Once the squash is done, pour out the water and use a fork to scrape long, spaghetti-like strands from the flesh onto your plate. Save the other half of the squash for lunch tomorrow.
Whereas many beverages can increase your waistline (see above), there is one that is guaranteed to trim your tummy: water. Drinking plain ol' H2O works because staying fully hydrated tells your body it's okay to release any extra water it's retaining, decreasing the accompanying bloat. Plus, drinking water has been proven to reduce cravings for sweets, lower your appetite, and help you feel satiated faster.

Keeping a bag of frozen fruit in your freezer makes it so easy to whip up this portable smoothie. Besides the convenience, frozen fruit can also be healthier than fresh fruit in the off-season because frozen fruit is picked at its peak and is full of free-radical-fighting antioxidants. What’s more, the act of freezing the fruit may also help release some of those antioxidants as the ice crystals can burst open the cells in which they’re stored! We like putting yogurt in our smoothies to add a little fat and protein and spinach to add fiber. And either a tablespoon of ground flaxseed or chia seeds for their anti-inflammatory omega-3s. All three will help to blunt any spike in blood sugar from the fruit (which also have their own source of fiber).
I had the same problem and went exploring on Youtube. There are many ways to do a reverse crunch, but I found out that with this type, you don’t have necessarily to move your butt so high, just a little off the floor is just fine, and trust me it hurts the same, though it doesn’t involve cardio and super muscular strength to do it. I also keep my shoulders a little off the floor with my hands under my head so I don’t push the floor with my hands and it works different parts at the same time. Hope this helps !
HOW TO MAKE IT: Marinate a pound of pork tenderloin in ¼ cup low-sodium soy sauce, 3 tablespoons of honey, 3 tablespoons of grated fresh ginger, 3 minced garlic cloves, a tablespoon of red pepper flakes, a tablespoon of balsamic vinegar, and a tablespoon of canola oil. Allow to sit in the fridge, chilled for 30 minutes up to 2 hours, and then allow to come to room temperature.
Beans can help boost feelings of fullness and manage blood sugar levels, making them an excellent ally in your weight loss battle. In fact, a recent study published in The American Journal of Clinical Nutrition found eating one serving a day of beans, peas, chickpeas or lentils could contribute to modest weight loss. And if you need another reason to bulk up on beans, remember that the fiber and protein-rich legumes are an excellent source of genistein—the same compound found in peanuts and lentils that aids weight loss. To up your bean intake, toss some of ’em in a soup or salad and eat up!
Reading the nutrition label of packaged foods is important, but you also want to carefully review the ingredients list. While the nutrition label will tell you how many calories and grams of fat and sugar are in the food, the ingredients list will tell you what’s exactly in it. Ask yourself: Does it have processed oils? What is the source of the sugar content? Are there food additives?

IBS, or irritable bowel syndrome, is the most common gastrointestinal disorder. IBS symptoms include nausea, diarrhea, constipation, stomach pain, and bloating—So. Much. Bloating. While the causes aren’t all known, it’s thought to be linked to lifestyle factors like diet, exercise, hormones, and stress. Sufferers often find that making changes in these areas eliminates or reduces their IBS (and their stomach circumference!). Here’s how these 10 myths about fat can keep you from losing weight.


Even if dieters have cut out the cheese pizza and ice cream, losing that extra fat around the middle can prove frustrating, especially for those over 30. Author and doctor Randolph (From Hormone Hell to Hormone Well), along with women's health expert James, asserts that much of the blame can be placed on estrogen. A three-pronged approach to reverse the trend, resulting in additional weight loss, involves eating foods to balance one's hormone levels (primarily cruciferous vegetables, citrus and fiber); using a natural, topical progesterone treatment (naturally, he suggests Dr. Randolph's Natural Balance Cream); and taking seven key dietary supplements, including a range of vitamins, a ""calcium-magnesium combo"" and DHEA. The importance of exercise and physician visits are acknowledged but not discussed (""When You Will Need a Doctor"" is essentially two paragraphs about getting one's hormone levels checked). The month's worth of meal plans provided are generally tasty, healthy dishes such as Cauliflower Crab Cakes, Pickled Beets and Grilled Salmon with Dill and Lemon; that said, Randolph's bold assertions and self-promotion give the book an infomercial feel that compromises an otherwise medically sound diet.


Calm your sensitive system as you shed fat quickly. To jump-start your weight loss, the first phase is designed to supply the fewest calories, replacing one meal per day with the Belly Soother Smoothie. Very low in FODMAP foods and grain-free, this phase features foods that are the absolute easiest to digest healthfully. While you will immediately feel leaner and cleaner, this is not a “detox” diet of liquid meals or bland foods. You’ll eat real food—and get real results. Our testers lost an average of 5 1/2 pounds after this phase!
Eating eggs is a low-cost way to incorporate belly fat-fighting protein into your diet. Studies show those who ate two eggs for breakfast lost 65% more weight than those who opted for a carby bagel, so start your day with a MUFA-packed scramble or take a hard boiled egg for a slimming midday snack. (Start the day off right with these 10 belly-flattening breakfasts.)
Lower your sodium intake. Sodium causes your body to retain water, which causes you to look bloated — especially around your abdominal region. Whenever possible, try replacing high-sodium foods with healthier options. Switch regular table salt for kosher or sea salt, which is lower in sodium. Some foods high in sodium include soy sauce, restaurant meals, MSG, cured meats like pepperoni and salami, ham, bacon, sauces, and snack foods.[2]
My guess is that you picked up this book because, over the last few years, you have put on ten, twenty, thirty, or even forty extra pounds around your abdomen, hips, and thighs. The extra weight makes you feel uncomfortable and unattractive. You've tried dieting and exercising to lose the belly fat, and while you may have lost a few pounds here and there for short periods of time, the bulk of your extra weight just hangs on.
But regardless of how tight your ab muscles are, they can't erase belly fat that lies above (subcutaneous) or below them (visceral fat). Those you'll have to burn off—and according to Olson's research, the best belly fat-melting method is Tabata intervals. Maximum-effort cardio intervals raise your level of adrenaline, the fight-or-flight hormone that's the secret sauce to burning fat.

OH my gosh… I’ve just finished day 11 of this, and I was so startled to realise I could lift my shoulders off the mat without straining my neck!!!!! I’ve never been able to do this before! I’ve been doing blogilates videos on and off for a while now, and I always struggled with core workouts because I was always straining my neck, and couldn’t understand how anyone could “lift their shoulders” Without all the strain. This is ace! Ive recently started doing all the combined 30 day challenges because I suffered a foot injury last year that has really hampered any kind of exercise I’ve tried since (for a month, I couldn’t even walk). This seemed like a way of working out that would slowly develop muscles without putting too much strain on my foot. The fact that I’m already seeing progress gives me hope! Thank you Cassey :) x
If you want a flat belly in a matter of days, you better be ready to work for it and feel the burn. That’s where the killer combo of flutter kicks and crisscrosses comes in. According to Mark, this exercise “practically draws the lines right down the sides of your midsection as you are doing them.” In addition to engaging your abs, the motion of your legs required by this exercise also works your inner and outer thighs. If you’re looking to wear short shorts and bathing suits this summer, this routine is for you!
Given the rising temps it’s to be expected that you may drink more water than usual in the coming months, just make sure your H20 intake occurs before you chow down. According to a British study, sipping 16 ounces of water before each meal can lead to substantial weight loss. Researchers enlisted 84 obese adults for a three-month experiment and broke the participants into two groups. The first group was told to drink 16 ounces of water half an hour before each of their meals while. the other group was told to imagine that they were already full prior to digging in. When the study concluded, the water group lost about 9 pounds, while their imaginative peers shed approximately three fewer pounds. Scientists suspect loading up on H2O before meals is an effective weight loss strategy because it helps increase satiety. If you’re less hungry when meal time rolls around, then you’re more inclined to make smarter food choices.
When doing an abs circuit, think about all three planes of motion, says celebrity trainer Gunnar Peterson, who works with Sofia Vergara, Kim Kardashian, and Vanessa Lachey: Try crunches and reverse crunches to hit your sagittal (front to back and up and down) plane, standing side bends for frontal (side-to-side) movement, and chops or twists for transverse (rotational) action. This will help challenge and therefore define your abs.
Research shows the average American eats about 20 teaspoons of sugar daily, often hidden in processed foods, including “healthy” ones such as yogurt, frozen dinners, sauces, and salad dressings. Twenty teaspoons adds up to 325 empty calories a day, and insulin production increases with sugar intake, which can slow your metabolism, making it harder to burn those empty calories. Read labels and try to reduce your intake as much as possible.

Munching on the right snacks throughout the day is one of the best ways to shrink your waistline. Need proof? According to a recent study, researchers found participants lost significantly more body weight when they incorporated low-sugar, high-protein snacks into their daily food routine. Fitting in healthy, high protein snacks (such as a handful of unsalted almonds) helps to maintain blood-sugar levels—which keeps your brain from triggering hunger pangs—and stops your body from indulging in unhealthy foods after what feels like a long day of starvation.
As it turns out, there’s something to be said for being a creature of habit and eating the same foods day in and day out, especially if you’re on a mission to shrink your belly. When researchers looked at the diets of 6,814 people, they found that the more diverse one’s diet, the more likely one was to experience weight gain. In fact, those who ate the widest range of foods showed a 120 percent greater increase in waist circumference compared with those who had the least diversity.
We have the perfect combination of carbohydrates, fats, proteins, fiber and minerals. Some would even argue that we have the yummiest food but the fact remains that our meal times are the unhealthiest of the lot. A slimmer waist requires constant effort and an organized method to be followed. This includes meals that help you feel less bloated and more energetic. The trickiest part of any weight loss is achieving a slimmer waist and a flat belly. This is because the abdominal and pelvic area has the most stubborn fat which takes time to burn. If done in a rash manner, it can double the amount of inches to your waist which will take forever for you to lose.

Diet: This portion of The Fat Decimator System outlines the importance of detoxifying the body before weight loss efforts, why toxins can hold your metabolism back, and the overall benefits of a cleansed system for both the body and mind. What’s more, it outlines in detail which energy-rich foods previously considered ‘bad for you’ can help you burn fat faster than ever before.
×