Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)
Stand up! Avoid long periods of sitting. Stand and contract those strong abdominal muscles when you are at work or when performing desk jobs at home. In addition, be aware of your posture when you stand. Good posture promotes a strong core and a strong core will promote better posture. Good posture helps you to look taller and thinner and makes your stomach look thinner instantly
3) Eat better carbs at better times. Now we’re starting to get a bit more complex. When you are eating carbs, aim for starchy carbs – sweet potatoes, rices, squashes and such. Look for carbs that aren’t processed or liquid. The ingredient list should just be that item (e.g., “sweet potato”, not “cultured wheat starch solids, vinegar, soy lecithin”).
Look for a brand of Greek yogurt that contains live and active cultures, which will promote healthy bacteria in your gut to prevent bloating. (These are signs you could have an unhealthy gut.) Plus, the protein in the yogurt will keep you full. Beef it up with fiber-rich oats, berries, and chia seeds for an extra filling morning meal—just don’t go overboard if your body isn’t used to digesting that much fiber, says Jessica Crandall, RDN, CDE, spokesperson for the Academy of Nutrition and Dietetics. “If you’re not used to that amount of fiber it causes gas, but if you work up to it slowly, it promotes a healthy GI system,” she says. Slowly add a little more fiber to your diet every day for a flatter belly, and increase your fluid intake to aid digestion and reduce icky symptoms like diarrhea and bloating—here’s how to get more fiber into your diet without really trying.

In this book, we look at all of the ways you can improve your own gut health, starting with the food you eat. My diet recommendations, meal plans, and recipes will help feed and protect your gut microbes. And we look at themanyother steps you can take to support your beneficial bacteria, from avoiding unnecessary antibiotics to changing the way you think about dirt and germs. Even the choices you make about how you bring your children into the world can have an impact on your family's microbiomes.
Lie faceup with legs together and extended straight out. Rotate hips slightly to left so that legs are on a left diagonal. Place left hand lightly on back of head and extend right arm straight out to side, palm facedown (A). Crunch up and lift legs, keeping legs on the diagonal (B). Slowly lower back to floor. Do 30 to 40 reps; repeat on other side.
There’s no sugar-coating it: Sugar wreaks havoc on the body. Consuming too much of the white stuff can lead to obesity, which often causes other health problems, like diabetes and heart disease. Many breakfast cereals pack more sugar into one bowl than you’ll find in a Boston Kreme donut! To make matters worse, many popular varieties like Frosted Flakes and Fruity Pebbles are laced with Butylated Hydroxytoluene (BHT) or BHA (Butylated Hydroxyanisole). These ingredients are banned in the U.K., Australia, New Zealand, Japan and much of Europe because they are thought to be carcinogenic. Speaking of scary ingredients, check out these 40 Most Horrifying Things Found in Food.

My guess is that you picked up this book because, over the last few years, you have put on ten, twenty, thirty, or even forty extra pounds around your abdomen, hips, and thighs. The extra weight makes you feel uncomfortable and unattractive. You've tried dieting and exercising to lose the belly fat, and while you may have lost a few pounds here and there for short periods of time, the bulk of your extra weight just hangs on.
Not only will the protein in cheese keep you full so you’re not tempted to snack more later, but it can also help you avoid bloating and gas. Pairing it with an apple gives you an extra kick of nutrients. “Protein helps the flow of digestion, and produce gives you the nutrients your body needs, along with fiber,” says Crandall. A banana with nut butter, or carrot sticks with hummus make other good combos of protein and produce. Try to eat this food every day to beat belly bloat.
Lie faceup on floor with arms by sides. Curl head and shoulders off floor, then raise arms overhead (biceps by ears) and legs up at a 45-degree angle to start. Keeping upper body lifted throughout, bring knees toward chest and circle arms around, touching palms to outside of knees. Extend legs and raise arms overhead to start position to complete 1 rep. Do 2 sets of 10 to 12 reps.

The next time you’re making a salad or eating some yogurt, add some almonds to the dish. Not only will the nuts add a nice crunch to your food, but their high protein and fiber content makes them ideal for weight loss. A study published in the Journal of the American Heart Association http://jaha.ahajournals.org/content/4/1/e000993.full found that consuming 1.5 ounces of almonds daily (as opposed to a carb dense muffin) along with a heart-healthy diet, helped to improve cholesterol and lipid profiles among the research participants. The study also found that eating almonds reduces belly fat, too.

A natural source of melatonin, which helps lower cortisol, tart cherry juice can help you achieve a good night's sleep. Getting only 6 hours of sleep versus the recommended 8 hours means that you can have up to 50% more cortisol exposure – and that can lead to more sweet-tooth cravings and belly fat. Elevated cortisol also keeps you restless and alert when you don't need to be, making it hard to fall asleep. Drink an 8-ounce glass in the morning and 2 hours before bed for sweet dreams. To get the full benefit, drink this juice at a scheduled time every day.
I ask Dr. McCulloch how I ended up with a relatively slim 26-1/2-inch waist that has forced me to belt every pair of pants I've ever bought in order to cinch the gap created by wearing sizes big enough to fit my more ample bottom. The answer includes factors like body type, fat composition, and possibly even the shape of the pelvic bone, where your ab muscles attach, she says. Theoretically, a wider pelvis can translate into a broad lower abdomen and hips, compared with what's north of the belly button. "These are all variations on normal, and genetics can play a big role," she assures me.
This plan, created by Cederquist exclusively for REDBOOK, cuts carbs significantly for three days, reducing excess insulin, a fat-storing hormone. Then it brings them back slow and steady (see below). During each phase, you should eat plenty of lean proteins ( g) and healthy fats ( g) throughout the day to keep you feeling full and ward off cravings. The protein will help you build and maintain muscle mass, too, which is key to burning calories, Cederquist says. Pack your bags, belly fat!

It’s probably no surprise that pasta isn’t the best flat-belly dinner choice—after all, simple carbs won’t fill you up, so you’ll probably end up eating a huge portion—but even your vegetable choice can make you overdo it on carbohydrates. Load your plate with starchy vegetables like potatoes, corn, and peas, and you could practically watch your belly blow up. “That’s going to take you longer to digest, which will make you feel bloated,” says Rumsey. Cruciferous vegetables like broccoli and cabbage could also make you gassy and bloated, says Crandall. While all of those veggies can be a part of a healthy diet, stick with non-starchy, non-cruciferous choices like tomatoes, peppers, and mushrooms on days when you’re particularly worried about bloat.
“Soda, both diet and regular, have absolutely no nutritional benefits and may even have serious health implications,” says Gina Consalvo, MA, RD, LDN, a Pennsylvania-based registered dietitian. “Not only are they loaded with empty calories, harmful preservatives, sugar or artificial sweeteners, they also have dangerous artificial coloring derived from coal sources,” explains Consalvo. But that’s not even the worst part. “To prevent mold growth in the cans and bottles, makers add the preservative potassium benzoate (a known carcinogen linked to thyroid damage, leukemia and other cancers) into the cans.” Consalvo suggests eliminating soda and drinking water, seltzer or detox tea instead.

It's not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the  immune system, weight loss, gastrointestinal health, , allergies, asthma, and even cancer. With every study that's published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.

[…] Pour le travail des abdominaux, il s’agira de faire différents exercices décrits dans le tableau ci-dessous, tout en augmentant chaque jour le nombre d’exercices réalisés jusqu’à atteindre 20 répétitions de chaque série. Je me suis pour cela inspirée du programme publié sur blogilates (https://www.blogilates.com/blog/2014/12/29/30-day-flat-abs-challenge/). […]

Squat-thrust push-ups. Start in push-up position, do one push-up, then push off with your feet and pull your knees up to your chest so your feet land between your hands (still on the ground in push-up position), then jump as high as you can, arms over head. Squat back down with your hands on the floor, then jump back to push-up position again. Do as many as you can do well with good form.

Finally—the weekend! If you actually have time to cook this morning, you’ll love this southwestern-style omelet with leftover hash browns. Eggs are one of our favorite superfoods because they’re loaded with amino acids, antioxidants, and micronutrients. Don’t just whip up the whites, though; the yolks boast a fat-fighting, brainpower-boosting nutrient called choline, so opting for whole eggs can actually help you trim down. That’s not all, find out what else eggs can do to support your health with these 12 Things That Happen To Your Body When You Eat Eggs.
Vary your cardiovascular exercise routines. For fat reduction and weight loss, your goal should be to average thirty to sixty minutes of aerobic exercise daily. The exercise doesn’t need to be intense, but should make you breathe hard enough to make having a conversation a bit of a challenge, and work up at least a light sweat (think again of the jacket analogy from above).[8]
If you find regular water too boring, consider making sassy water instead. Sassy water is simply regular water infused with a number of refreshing and energizing ingredients, which help to speed up the metabolism and cut down on belly fat. Recipes vary, but many include some combination of ingredients such as orange slices, lemon slices, grated ginger, cucumber, fresh spearmint, and fresh basil. The water is left to infuse overnight — making it refreshingly "sassy" by the next morning!

Zero Belly Smoothies are supercharged with belly-flattening nutrients. The key: Each drink is packed with protein, healthy fats and fiber. Here’s the Mango Muscle-Up: Mix 1 scoop vegetarian protein powder, 2/3 cup frozen mango chunks, 1/2 tablespoon almond butter, and ½ cup unsweetened almond, coconut or hemp milk. You’ll get 29 grams of protein for just 224 calories!
Hi everyone! I just started the 30 day flat abb challenge(it’s been 2 days) and I started because I want flat beach ready abbs cause I’m going to California this summer! So far I have been doing the roll ups, ankle reaches and leg lifts, but I really don’t see a difference? I still have my muffin top, and I really need to get rid of it! If anyone has any suggestions to make the process go faster, please reply to this comment!!!!
Want a flatter stomach in two seconds? Stand up straight! Slouching emphasizes belly rolls but straightening your spine elongates your whole body, making you look taller and sleeker. Want to go even flatter for a picture? Use the old modeling trick and arch your back slightly—this will pull your skin tighter across your stomach while moving it farther away from the camera, making it look slightly smaller. Yeah, it’s a temporary fix but good posture offers many health benefits beyond looking good.
Dinner: Sweet Potato Crusted Quiche. Take away the unhealthy crust found on most quiches and you actually have a healthy option filled with veggies and proteins. These sweet potatoes add fiber, vitamins and loads of flavor. Best of all, it’s a complete meal in one dish! Strawberries are a perfect dessert to end your meal! http://www.fourteenforty365.com/2014/04/weekend-meal-prep.html
It’s probably no surprise that pasta isn’t the best flat-belly dinner choice—after all, simple carbs won’t fill you up, so you’ll probably end up eating a huge portion—but even your vegetable choice can make you overdo it on carbohydrates. Load your plate with starchy vegetables like potatoes, corn, and peas, and you could practically watch your belly blow up. “That’s going to take you longer to digest, which will make you feel bloated,” says Rumsey. Cruciferous vegetables like broccoli and cabbage could also make you gassy and bloated, says Crandall. While all of those veggies can be a part of a healthy diet, stick with non-starchy, non-cruciferous choices like tomatoes, peppers, and mushrooms on days when you’re particularly worried about bloat.

A note on low carb diets: With low carb diets (I see you Paleo), a lot of junk carbs (sweets, breads, alcohol) are also restricted in the process. This is good, and often leads to weight loss. Carbohydrates also hold water in the body, so we’ll also see water loss (and subsequent weight loss). All of this is exciting and people think “I’m never touching a carb again!”
Stoke your body with meals that combine belly-friendly fiber, lean protein, and healthy fats so you never feel hungry. We’ll stay largely carb-light, but now you’re ready to reintroduce sweets to your diet, with a delicious dessert every other day. Meals feature an ideal balance of 40 percent carbs, 30 percent protein, and 30 percent fat, which research indicates is the best mix for decreasing inflammation and improving digestion. It’s the combination we recommend you stick with for life.
But regardless of how tight your ab muscles are, they can't erase belly fat that lies above (subcutaneous) or below them (visceral fat). Those you'll have to burn off—and according to Olson's research, the best belly fat-melting method is Tabata intervals. Maximum-effort cardio intervals raise your level of adrenaline, the fight-or-flight hormone that's the secret sauce to burning fat.
HOW TO MAKE IT: Combine piece of salmon, ¼ avocado, half a tomato, and a handful of frozen corn (which will thaw by lunchtime) with 2 cups of lettuce of your choice (we like romaine). Adding a handful of cheddar cheese or crushed tortilla chips is optional. To make the dressing, combine a cup of cilantro, a clove of garlic, the juice of 1 lime, a generous pinch of salt and pepper, 2 tablespoons of white vinegar and 3 tablespoons of extra virgin olive oil. Save half of the dressing for a salad later this week.
My guess is that you picked up this book because, over the last few years, you have put on ten, twenty, thirty, or even forty extra pounds around your abdomen, hips, and thighs. The extra weight makes you feel uncomfortable and unattractive. You've tried dieting and exercising to lose the belly fat, and while you may have lost a few pounds here and there for short periods of time, the bulk of your extra weight just hangs on.
Hi Tiffany, Did you do this plan in its entirety? what was your results? Do you think it was wirth the effort? im looking for a meal plan to kick off better eating after a three day smoothie/ juice cleanse. My daughter and I want to do this together. she is 14 & I am 46. We eat fairly well now. Lots of whole foods and fresh ingredients but I think being on a specific meal plan will hold us accountable etc.
Lunch: Easy Burritos. Making a simple burrito is a great way to have a simple healthy lunch filled with protein and fiber. All you need to do is fill a whole grain tortilla with beans, spinach leafs, and a small amount of cheese and heat in the microwave. Garnish with as much salsa as you like, but be sure to check that your salsa choice has no added sugars.
While scents of apple pie and snickerdoodle cookies will make your mouth water, others can actually help suppress your appetite. One study in the Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine found that people who sniffed peppermint every two hours lost an average of five pounds a month! Banana, green apple, and vanilla had similar effects. Consider burning a minty candle until you head to bed to fill the room with slimming smells. If you don’t want to bother with blowing out candles before you turn down the covers, try adding a few drops of peppermint oil to your pillow.

Preheat oven to 425 degrees F. Peel a half a pound of russet potatoes (about 2 small), and cut them in half lengthwise. Then, cut each half into 6 wedges. In a large bowl, combine the potato wedges, 1 tbsp olive oil, 1 clove of minced garlic, and 1 tsp dried thyme and rosemary. Toss to coat. Spread the fries in a single layer on a baking sheet, and bake for about 30 minutes.


“Proper sleep is crucial for weight loss. Too little sleep leads to poor food choices, largely due to increased levels of the hunger hormone, ghrelin. Too little sleep also decreases levels of leptin, a hormone that helps satiate your appetite. Lack of sleep also clouds judgment and causes impulse decision making, which inevitably leads to poor food choices,” adds founder and Certified Sleep Science Coach at SleepZoo, Chris Brantner.
HOW TO MAKE IT: Add a spoonful of a cup of 2% Greek yogurt (if you haven’t purchased it in bulk, this is also equivalent to a single container) to the bottom of a dish. Microwave a half a cup of frozen mixed berries with a teaspoon of lemon juice until lightly defrosted. Layer on top a quarter cup of mixed berries, and half of a third of a cup of granola. Add the second half of your yogurt, then the berries, and then finish with granola.
Sylvia's age, weight gain, and mild depression were common indicators of an underlying hormonal imbalance, specifically estrogen dominance. I told Sylvia that I could help her without diet pills or antidepressants. After following the plan for six weeks, she walked into the office a changed woman. She had lost nine pounds and an inch and a half from her waist. Within ten weeks, she celebrated with a shopping spree for new size 8 pants. In my practice, I have helped thousands of people like Sylvia, people who had no idea that shifting hormone production was the hidden culprit causing their weight gain.
OH my gosh… I’ve just finished day 11 of this, and I was so startled to realise I could lift my shoulders off the mat without straining my neck!!!!! I’ve never been able to do this before! I’ve been doing blogilates videos on and off for a while now, and I always struggled with core workouts because I was always straining my neck, and couldn’t understand how anyone could “lift their shoulders” Without all the strain. This is ace! Ive recently started doing all the combined 30 day challenges because I suffered a foot injury last year that has really hampered any kind of exercise I’ve tried since (for a month, I couldn’t even walk). This seemed like a way of working out that would slowly develop muscles without putting too much strain on my foot. The fact that I’m already seeing progress gives me hope! Thank you Cassey :) x
Very happy with the results, I incorporated my own food tastes and mixed them with lots of veggies, fruit, kale, spinach and romaine lettuce, a huge salad everyday, no sugar, no white flower, no bread other than 100% wheat a couple times a week, cut out soda entirely. Greek yogurt every day, berries, only sweeten with honey. Old fashioned rolled oats, etc etc. I didn't use any of the recipes, too complicated, and costly too! I have lost 30 lbs from January 5th to now. I didn't exercise the first 2 months wanted to make sure I was losing from the food. I then started walking 2-5 miles 3 times a week - 15 pounds to go to my goal.
×