Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)
Preheat oven to 425 degrees F. Peel a half a pound of russet potatoes (about 2 small), and cut them in half lengthwise. Then, cut each half into 6 wedges. In a large bowl, combine the potato wedges, 1 tbsp olive oil, 1 clove of minced garlic, and 1 tsp dried thyme and rosemary. Toss to coat. Spread the fries in a single layer on a baking sheet, and bake for about 30 minutes.
HOW TO MAKE IT: Preheat oven to 350 degrees. Cut a 1 pound, small spaghetti squash in half and scoop out the seeds with a spoon. Place in an oven-safe baking dish, flesh-side up, and pour about 2 tablespoons of water into each half. Cover with aluminum foil and bake for 50 minutes to an hour, or until tender. In the meantime, pour a serving of marinara sauce into a small saucepan along with 6 of the mini meatballs to begin to heat up and defrost. Cover. Once the squash is done, pour out the water and use a fork to scrape long, spaghetti-like strands from the flesh onto your plate. Save the other half of the squash for lunch tomorrow.
The external obliques are the V-shaped muscles running diagonally down your sides that, along with the internal obliques underneath them, help you rotate your spine when a Ryan Gosling look-alike walks by. The rectus abdominis, meanwhile, is the straight-down-the-center muscle which, yes, can make you appear to have a six-pack if you have a seemingly single-digit body-fat percentage like Ryan Gosling's. The one remaining ab muscle, which Dr. Herrera's surface EMG won't be picking up, is the transversus abdominis. The deepest-down of all, it does a complete wraparound of your midsection and pulls it in like a corset.
Moves like the tolasana and the eight subsequent ones we did that day are representative of a shift that ab exercises have taken in the past decade or so. Previously there was a tendency to isolate the abdominal muscles to give each one an individual workout — crunches for your rectus abdominis, bicycles for the obliques — but as Olson points out, that's not the way it works in real life. "When you're reaching up to get something, picking up a baby or bending down, you need all the muscles to work together," she says. "Instead of targeting each one, you should aim for functional fitness, where the muscles work as a unit."
Munching on the right snacks throughout the day is one of the best ways to shrink your waistline. Need proof? According to a recent study, researchers found participants lost significantly more body weight when they incorporated low-sugar, high-protein snacks into their daily food routine. Fitting in healthy, high protein snacks (such as a handful of unsalted almonds) helps to maintain blood-sugar levels—which keeps your brain from triggering hunger pangs—and stops your body from indulging in unhealthy foods after what feels like a long day of starvation.
No matter what, do not miss that snack. It's important because it boosts metabolism and balances blood sugar. The lower you keep your blood sugar, the lower you keep your insulin, and insulin makes you store fat around your middle. Eating every three to four hours will keep your blood sugar even, but many people tend to go five or six hours between lunch and dinner without eating."

Make dessert an occasional treat rather than an everyday event so it doesn’t become a habit, says Rumsey. If you’re already feeling bloated, eating sweets full of simple carbs could just make it worse, says Armul. “But if it’s been a healthy day and you’ve stayed active, a small portion of dessert should be fine and won’t cause major bloating,” she says. The key to making it fit into your flat-belly day is sticking with one small portion—a serving of ice cream is probably smaller than your usual scoop (or two)—or picking a healthier choice, like frozen fruit, to satisfy your sweet tooth.


If you are a woman in your thirties, you need to understand that estrogen dominance is not 'your mother's problem.' For most women, estrogen dominance is a concern to be reckoned with long before middle age or menopause. As a woman approaches her midthirties, the balance of hormones within her body begins to shift, starting with a decline in progesterone. In fact, progesterone production declines 120 times more rapidly than does estrogen production. It is this downward shift in progesterone production that causes the body to become estrogen dominant.
When doing an abs circuit, think about all three planes of motion, says celebrity trainer Gunnar Peterson, who works with Sofia Vergara, Kim Kardashian, and Vanessa Lachey: Try crunches and reverse crunches to hit your sagittal (front to back and up and down) plane, standing side bends for frontal (side-to-side) movement, and chops or twists for transverse (rotational) action. This will help challenge and therefore define your abs.
It's not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the immune system, weight loss, gastrointestinal health, allergies, asthma, and even cancer. With every study that's published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.

Beware the Kindle edition unless you can read teensy print. The tables cannot be enlarged enough for me to see. Yes, I can pull them up on my PC but that defeats the purpose of buying it on the Kindle. As for the diet, it is very similar to what I am doing anyway but something changed last year and I gained 15 pounds - all of it on my belly - and cannot get it off. I'm going to see Dr. Randolf this coming week and give his hormone balancing a try. My primary care provider had me on compounded natural Estriol and progesterone for 15 years. At first, the amount was so high that my breasts grew from a C+ to DD in four years (I don't recommend that as a way to enlarge your breasts because I also got suspicious looking cysts that required a biopsy, stretch marks and they are heavy and droopy. My doc prescribed estrogen and progesterone because I had severe insomnia and some hot flashes. I still have insomnia and hot flashes even with the now-lowered dose. So, time to try something different. Will update in a few weeks. BTW I went off both estrogen and progesterone for a few months when I was traveling and the curl came back to my hair. My hair went straight when I went on the pill in 1968. I did not have any estrogen when I was 11 and I was healthy. Maybe I don't need it now.
Speaking of fiber, another great source of the satiating nutrient is hummus and vegetables. Dippable veggies such as carrots, bell peppers, and broccoli are packed with fiber and an array of other vitamins, and they pair perfectly with the creamy chickpea dip, which has 2.5 grams of fiber per ¼ cup. By skipping unhealthy cheesy dips in favor or hummus, you’ll be doing your belly (and the rest of your body) a massive favor.
Salt, in moderation, is a good thing—the mineral is necessary for a healthy heart and brain. But too much salt and you’ll retain water, bloating up like a water balloon. Cutting salt is one of the primary ways to drop extra water weight (one reason you may see a big weight loss when starting a new diet!). Move the salt shaker off your table so you’ll get out of the habit of routinely salting all your food. Then if you taste your food and still really want salt you can still stand up and get some. For more weight loss benefits, add these fat-burning foods to your plate to help you lose weight.
I went vegetarian 9 months ago, and I’ve lost body fat. I have just started working out, but that’s also something you should do. I do recommend doing more of Cassey’s workouts, like the monthly printable calendars. Also, if you do decide to go vegetarian MAKE SURE TO GET ENOUGH PROTEIN!!!! You need 50 grams of protein a day, so going to a website that will get you a meal plan is a fantastic idea.
Sit on floor with knees bent, feet flat and palms together in front of chest (prayer position). Lean back 45 degrees, extend arms forward, and lift legs with knees bent 90 degrees (balance on tailbone) to start. Slowly lower body until middle and lower back are on floor (head, shoulders, and legs remain lifted). Slowly return to start position to complete 1 rep. Do 10 to 12 reps.
Another metabolism-boosting tip: Eat every three to four hours, and that should include making time for breakfast. Research shows that people who miss a morning meal experience a surge in a hunger-related hormone later in the day. Regular snacks (which should include fiber-filled complex carbs and protein!) will keep you feeling full and your body burning cals at a steady rate.

But because you don't have X-ray vision to see whether too much of the potentially dangerous visceral fat is parking itself in your own belly, scientists have figured out a couple of DIY guidelines. To avoid increased risk of obesity-related diseases, women should have a waist measurement no bigger than 35 inches (measure it at the smallest point of your midsection), and some experts recommend a waist-to-hip ratio of around 0.8, meaning that your waistline should be no greater than 80 percent of your hip circumference. According to a Mayo Clinic study released last May, the ratio of waist to hip is believed to be a measurement of visceral fat. Other fascinating research, published in the American Journal of Human Biology, found that women who give birth before age 40 have an average of two centimeters more fat around their bellies than women of the same ages who haven't given birth. (I'll have to thank my two daughters for those extra centimeters.)
Lie faceup with legs together and extended straight out. Place right hand lightly on back of head and extend left arm straight back overhead, holding a 3-pound weight (A). Bring legs up to 90 degrees; crunch upper and lower body while lifting left arm up and then lowering it forward until it's in line with torso (B). Return to start. Do 30 to 40 reps; repeat on other side. Keep neck neutral so you don't strain it.

Bloating isn't all in your head. It IS possible to carry extra water weight in your tummy. To beat the bloat, decrease your sodium intake to no more than 2000 mg a day and increase your water consumption. It's easy to start monitoring your sodium intake by reading food labels. Limiting the amount of sodium you consume will help you reduce your water retention and look leaner in your clothes.
Rather than scarfing down meals, make a point of chewing each bite at least 10 times before swallowing. "The body has to work overtime to break down food in the stomach and intestines, which can lead to major gas and indigestion," Dr. Reichman says. Plus, when you eat fast, you're more prone to swallowing air, which can ratchet up your risk of feeling a little puffy.
Who knew leftovers could taste this good? Lean pork tenderloin is the perfect protein for this Thai-inspired salad. We like to top it off with two dressings that play off each other. The first is the leftover cilantro-lime vinaigrette, and the second is a spicy peanut sauce to add some healthy polyunsaturated fats to your plate. If you don’t already have some peanut butter, be sure to check out our PB guide, The 36 Top Peanut Butters—Ranked!, before you head to the store.

Stand upright, feet apart. Lock your fingers to create a solid grip. Exhale, and sweep the hands, arms, shoulders, and chest to the left, as if you were rowing a canoe. At the same time, lift the left knee up and to the right. Inhale and return to the starting position. Exhale and perform the movement to the right. Keep switching sides for 20 reps.

Some people have a strange habit of chewing something or the other all day long. For meeting this craving of chewing, they often end up eating gums, which do no benefit to the body at all. An amazing swap is to try munching on dry fruits like almonds, which will actually be beneficial to your body and provide it with those necessary nutrients at the same time.
HOW TO MAKE IT: Preheat oven to 400 degrees F. Put two skin-on chicken breasts (about 1 pound) on a baking sheet, coating with olive oil, salt, pepper, and dried rosemary, to taste. Next, chop up a sweet onion, half a pound of red pepper(s), a pound of carrots, and half a pound of brussels sprouts. Toss to coat in 2 tablespoons of olive oil with 2 cloves of garlic. Season with salt and pepper. Throw everything on one tray and cook for 25-30 minutes, or until chicken reaches an internal temperature of 165 degrees F. Meanwhile, you can cook your quinoa according to package instructions.
Lately the common sit-up has stirred controversy, coming under fire from certain experts for putting excessive wear and tear on the spine. While evidence is mounting but the jury is still out, try this simple back-friendly modification from Stuart McGill, PhD, professor of spine biomechanics at the University of Waterloo in Canada and author of The Ultimate Back Fitness and Performance: Lying faceup on the floor, slip your hands underneath the natural curve of your spine. "You can activate the rectus abdominis with tiny upward movements, as if you're lifting your head and shoulders off a bathroom scale so it registers zero," he explains.
Cruciferous veggies are one of the healthiest vegetables you can eat, but unfortunately they’re also the ones most likely to cause your tummy to inflate. Thanks to raffinose, a compound that produces extra gas as it breaks down, broccoli, cabbage, cauliflower and the like can seriously increase your waistline. But don’t ditch them forever. Just save them for meals where you can wear loose pants. Here are other surprising foods that cause gas.
Preheat oven to 425 degrees F. Peel a half a pound of russet potatoes (about 2 small), and cut them in half lengthwise. Then, cut each half into 6 wedges. In a large bowl, combine the potato wedges, 1 tbsp olive oil, 1 clove of minced garlic, and 1 tsp dried thyme and rosemary. Toss to coat. Spread the fries in a single layer on a baking sheet, and bake for about 30 minutes.
Cruciferous veggies are one of the healthiest vegetables you can eat, but unfortunately they’re also the ones most likely to cause your tummy to inflate. Thanks to raffinose, a compound that produces extra gas as it breaks down, broccoli, cabbage, cauliflower and the like can seriously increase your waistline. But don’t ditch them forever. Just save them for meals where you can wear loose pants. Here are other surprising foods that cause gas.
Hi everyone! I just started the 30 day flat abb challenge(it’s been 2 days) and I started because I want flat beach ready abbs cause I’m going to California this summer! So far I have been doing the roll ups, ankle reaches and leg lifts, but I really don’t see a difference? I still have my muffin top, and I really need to get rid of it! If anyone has any suggestions to make the process go faster, please reply to this comment!!!!
Health.com is part of the Meredith Health Group. All rights reserved. The material in this site is intended to be of general informational use and is not intended to constitute medical advice, probable diagnosis, or recommended treatments. All products and services featured are selected by our editors. Health.com may receive compensation for some links to products and services on this website. Offers may be subject to change without notice. See the Terms of Servicethis link opens in a new tab and Privacy Policythis link opens in a new tab (Your California Rightsthis link opens in a new tab)for more information. Ad Choicesthis link opens in a new tab | EU Data Subject Requeststhis link opens in a new tab
Vary your cardiovascular exercise routines. For fat reduction and weight loss, your goal should be to average thirty to sixty minutes of aerobic exercise daily. The exercise doesn’t need to be intense, but should make you breathe hard enough to make having a conversation a bit of a challenge, and work up at least a light sweat (think again of the jacket analogy from above).[8]
Your breakfast toast won’t miss these sugar-laden spreads when you start to shed pounds and notice a flatter belly. One tablespoon of jam easily carries just under 10 grams of sugar. And let’s be honest, who just has one? Top peanut butter sandwiches with fresh pieces of fruit, like banana and strawberry slices to infuse it with some natural sweetness. This tactic will help ward off blood-sugar fluctuations that can cause insulin spikes and put hunger into overdrive.

As for celebrity fad diets, Stork says he's suspicious. “I'm wary of all celebrity fad diets. I think when we started hosting 'The Doctors' is when the maple syrup diet came out, and it was all about, 'Oh pour a little maple syrup with lemon,' and I was like, 'No, no, that's not going to cure you of all that ails you. I think people need to be careful with celebrities because we always forget … celebrities have a lot of money and access to a lot of things that most normal people don't."
×