Deutsch: In einem Monat einen flachen Bauch bekommen, Русский: убрать живот за месяц, Français: avoir un ventre plat en un mois, Español: conseguir un vientre plano en un mes, 中文: 在一个月内收获平坦的腹部, Italiano: Ottenere un Addome Piatto in un Mese, Português: Ficar com o Abdômen Reto em um Mês, Nederlands: Binnen een maand een platte buik krijgen, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata dalam Sebulan, Čeština: Jak mít ploché břicho už za měsíc, العربية: الحصول على بطن مسطحة في شهر, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบในหนึ่งเดือน, 한국어: 한 달 만에 배 홀쭉하게 만드는 방법, Tiếng Việt: Có bụng phẳng trong một tháng, 日本語: 1か月でポッコリお腹を解消する, हिन्दी: एक महीने में अपने पेट को पतला करें, Türkçe: Bir Ayda Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur
A note on vegan/vegetarian diets: This is another topic that entire books and articles are written about, so we won’t dive into them here. Of course, it is absolutely possible to build muscle or lose fat on a vegan/vegetarian diet. Certainly you can get to a flat stomach, you just need to be diligent with your calorie tracking and macros, like we recommend you do above.

Simply blasting the air conditioner or turning down the heat in the winter may help attack belly fat while we sleep, according to a study in the journal Diabetes. As it turns out, colder temps can subtly enhance the effectiveness of your brown fat stores, which keep you warm by helping your burn through belly fat. Participants spent a few weeks sleeping in bedrooms with varying temperatures: a neutral 75 degrees, a cool 66 degrees, and a balmy 81 degrees. After four weeks of sleeping at 66 degrees, the participants had almost doubled their volumes of brown fat.
I am on day SIX and despite the kids giving me their colds 🙄, I feel GREAT!! Six days of progress, not perfection. Six days of turning down the kids snacks. Six days of paying better attention to what is on my plate. Six days of getting in at least 100oz water. Six days of taking a bomb diggity combo of products that clearly works together very well!! I haven’t worked out. I don’t even have a gym membership! No more sucking in my belly. No more having a muffin top over my jeans or only wearing certain leggings that have a high waist to hold everything in. I can wear whatever I want to wear with CONFIDENCE!! I am down two pounds but when they say “bye bye belly”, they aren’t joking!!! 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼

For every 10 grams of fiber you eat daily, your belly will carry almost 4% less fat. Thankfully, there are more enjoyable ways to increase your fiber than scarfing down a box of bran flakes: Two apples, ½ cup of pinto beans, 1 artichoke, or 2 cups of broccoli will all give you 10 grams of belly-flattening fiber. Here are 6 more tasty ways to get your 10 g.
Great book that really got me focused on how hormones can affect your weight. After 30 it really is all down hill (j/k) It taught me what foods to help balance hormones and I thought it was insightful and the author wrote it in a way I could understand all the medical terms! Quite a random find at the library but I really enjoyed it. One I'll read again if I have stubborn belly fat - I really feel like this program it outlines works!
Dinner: Stuffed Bell Peppers. Fill this super food with everything you need for dinner and you’ll have an easy to make dinner loaded with nutrients in no time. http://www.eatingwell.com/recipes/stuffed_peppers.html *note: replace canola oil with olive oil and use brown rice or quinoa for the rice called for in this recipe. Use sliced avocados leftover from lunch as a garnish/side.

"When we're seated, our back muscles and spine help keep us upright and the abs are in a slack position, especially if you slouch," explains Joseph Herrera, a doctor of osteopathic medicine and the director of sports medicine at Mount Sinai School of Medicine Department of Rehabilitation Medicine in New York City. "Although we would end up reclining without the opposing muscle forces they provide, intentionally contracting your abs is the only way to activate them as you sit." As I stand in his office, Dr. Herrera tapes electrodes beneath my rib cage and just above my belly button. Cables connect those electrodes to an electromyography (EMG) machine, which makes a whooshing sound every time the underlying abdominal muscles — my external obliques and rectus abdominis — are activated.
Simply put, artificial sweeteners cause belly fat. A 2015 study in the Journal of the American Geriatrics Society found that increasing diet soda intake is directly linked to greater abdominal obesity. In the study of older adults, researchers found those who drank diet soda each day experienced more than triple the increase in waist size over the course of nine years, so put down the Diet Coke and don’t even think about reaching for some Equal to put in your morning coffee.

“Shockingly, maybe the most effective exercise of all is just getting off the couch and walking. There's all this great data that sitting is bad for us and all this wonderful data that just moving is good for you … If you could start a program of 30 minutes of walking a day, combined with healthy eating — maybe it's not the ultimate goal, but that's enough."
Think of your ab muscles as the meat in the middle of a fat sandwich. On top of them is subcutaneous fat, the stuff you pinch as you look in the mirror. Below them is visceral fat, which is the type that takes up residence next to your internal organs — in excessive amounts if you continually overdo it on calories and experience too much pent-up stress. "When you fill up those subcutaneous areas, fat winds up getting stored where it shouldn't, in your deep abdomen or your liver," explains Arthur Weltman, PhD, exercise physiology professor at the University of Virginia in Charlottesville. Visceral fat has been linked to heart disease, type 2 diabetes, and metabolic syndrome, he notes.
MUFAs, or monounsaturated fatty acids, are the cornerstone of the Flat Belly Plan. These are plant-based fats, so the easiest way to remember them is to look for healthy fats that aren’t from animal sources, such as avocados, nuts, seeds, oils and olives. A study done through the American Diabetic Association found that a diet rich in MUFAs worked to reduce belly fat.
Lower your sodium intake. Sodium causes your body to retain water, which causes you to look bloated — especially around your abdominal region. Whenever possible, try replacing high-sodium foods with healthier options. Switch regular table salt for kosher or sea salt, which is lower in sodium. Some foods high in sodium include soy sauce, restaurant meals, MSG, cured meats like pepperoni and salami, ham, bacon, sauces, and snack foods.[2]
Nonstarchy vegetables: Because vegetables fill you up without filling you out, they’re really the backbone to any healthy eating plan. They’re also loaded with anti-inflammatory properties to continue to banish belly fat for life. Even when you reach your goal weight, aim to have a minimum of four servings of nonstarchy vegetables every single day.

While it's not possible to uncover a six-pack overnight, it is possible to reduce bloat in hours just by eating strategically—even without subsisting on niche superfoods that you have to search 12 health-food stores to find. Here, nutritionist Keri Glassman reveals a day of flat-belly meals and snacks made from ingredients that you can probably find in your pantry or local bodega.

The external obliques are the V-shaped muscles running diagonally down your sides that, along with the internal obliques underneath them, help you rotate your spine when a Ryan Gosling look-alike walks by. The rectus abdominis, meanwhile, is the straight-down-the-center muscle which, yes, can make you appear to have a six-pack if you have a seemingly single-digit body-fat percentage like Ryan Gosling's. The one remaining ab muscle, which Dr. Herrera's surface EMG won't be picking up, is the transversus abdominis. The deepest-down of all, it does a complete wraparound of your midsection and pulls it in like a corset.


My husband and I have struggled with an extra 20 pounds each for a very long time! Exercise helped, but then we'd fall right back into the same pattern! This book has truly been a lifesaver. I learned so much in the first several chapters, all of which I was doing wrong! The diet is easy to stay on, and the recipes are excellent. We have never felt hungry, and actually have struggled to eat everything recommended in a day. We have lost almost half of the weight we wanted to lose, and are confident we will lose the rest. Dr. Stork's eating plan has become a way of life for us, and I cannot see us going back to the "old way" of eating. Thank you, Dr., your book has truly inspired us to become healthier.
Hold a resistance band taut between your hands and lie on the floor face up, with legs extended and arms overhead. Pull abs in, tuck your chin, lift arms toward the ceiling, and roll head, shoulders, and torso up and over your legs as far as you can. Keep heels firmly on the floor and reach your hands towards your feet. Pause, then slowly roll back down. Do 5 to 8 reps with 30 minutes of cardio 5 to 6 times a week.
Maintaining your weight loss is all about balance, you should try to follow the 80/20 rule. Focus 80 percent of the time on eating healthy, belly-friendly foods that shrink the waistline and fight inflammation. Then 20 percent of the time, you have room to veer off track a bit. This 20 percent is your splurge. You may choose to have one day a week where you have a splurge meal, or you may opt for a small snack twice a week where you don’t exactly make the healthiest choice.
Breakfast: ‘Better than Cereal’ Cereal. Walk the cereal aisle and you’ll find many blood sugar spiking, energy draining options full of artificial ingredients and sugar. Make your own “cereal” by pouring your favorite milk/milk alternative over unsweetened coconut flakes, chopped fruit, hemp hearts, and a spoonful of your favorite nut butter for a satisfying cereal sure to beat any boxed cereal.

Choose whole fruits over juices, fresh over canned, water over soft drinks. Avoid bakery staples like cakes and cookies. Canned and packaged foods contain a lot of sodium and very less fiber and nutrients. Excess sodium retains more water, puffing up your belly. Stay away from sugar substitutes as well; they are only partially digested by your body.


Fascinating book with revelatory new information about how our gut bacteria play a significant role in our overall health. I lost 23 lb using Stork's previous book, The Doctor's Diet as a template. There was lots of great comprehensive nutrition information in that book that was easily decipherable and very motivating. I like this eating plan even more - with its emphasis on whole grains and legumes. One could adopt this eating plan permanently without feeling deprived. Love this book and plan t ...more
×