Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)
HOW TO MAKE IT: Using leftover pork from yesterday, throw together a Thai pork salad. Combine a quarter pound of pork (a third of the leftovers), 2 cups romaine lettuce, ¼ red bell pepper, ½ cup cilantro leaves, and 1 shredded carrot. Top with the rest of the cilantro-lime dressing. We like the two-dressing combo with some peanut sauce. To make, combine ½ tablespoon of peanut butter, a squirt of Sriracha, a teaspoon of soy sauce, a teaspoon of freshly grated ginger, and enough water to thin it out.
Abs-friendly foods deal with the causes of belly fat, like balancing your gut bacteria, reducing gas, preventing constipation and containing healthy fats. Whole grains, lean protein, eggs, leafy vegetables, almonds, yogurt and green tea are toppers in this list. Get your dose of Omega 3 fatty acids from fatty fish or capsules. Green tea contains catechins which are antioxidants that claim to reduce belly fat.
Diet: This portion of The Fat Decimator System outlines the importance of detoxifying the body before weight loss efforts, why toxins can hold your metabolism back, and the overall benefits of a cleansed system for both the body and mind. What’s more, it outlines in detail which energy-rich foods previously considered ‘bad for you’ can help you burn fat faster than ever before.
Don’t fret about having to cook tonight, this sheet-pan supper is super simple. You’ll be making a piece of sockeye salmon (or wild salmon of your choice, just not farmed Atlantic) with roasted asparagus and brown rice. An important part of the flat-belly diet is getting in those anti-inflammatory, brain-protecting omega-3s that will help you lose weight and improve your health, and salmon is teeming with them. Plus, you’ll get in a serving of prebiotics via the asparagus to start healing your gut and decrease the inflammation that’s causing weight gain.
The external obliques are the V-shaped muscles running diagonally down your sides that, along with the internal obliques underneath them, help you rotate your spine when a Ryan Gosling look-alike walks by. The rectus abdominis, meanwhile, is the straight-down-the-center muscle which, yes, can make you appear to have a six-pack if you have a seemingly single-digit body-fat percentage like Ryan Gosling's. The one remaining ab muscle, which Dr. Herrera's surface EMG won't be picking up, is the transversus abdominis. The deepest-down of all, it does a complete wraparound of your midsection and pulls it in like a corset.
Get more "bang" for your ab-exercise "buck." Ideally, instead of focusing on muscle-toning exercises that target only your abdominals, you should seek out alternatives that utilize other muscle groups as well. They often require more exertion, which can help with fat burning. Also, additional muscle tone in the back, chest, shoulders, legs, etc. can improve posture and otherwise help make your belly appear slimmer.
It’s not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the immune system, weight loss, gastrointestinal health, , allergies, asthma, and even cancer. With every study that’s published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.
Squat-thrust push-ups. Start in push-up position, do one push-up, then push off with your feet and pull your knees up to your chest so your feet land between your hands (still on the ground in push-up position), then jump as high as you can, arms over head. Squat back down with your hands on the floor, then jump back to push-up position again. Do as many as you can do well with good form.
Another metabolism-boosting tip: Eat every three to four hours, and that should include making time for breakfast. Research shows that people who miss a morning meal experience a surge in a hunger-related hormone later in the day. Regular snacks (which should include fiber-filled complex carbs and protein!) will keep you feeling full and your body burning cals at a steady rate.
Even calorie-free sodas can make your belly bigger because the carbonation will bloat you up. “With carbonated beverages, there’s nowhere else for gas to go but out, so either belch or gas,” says Crandall. Plus, the artificial sweeteners in diet drinks can cause bloating and gas in some people, says Armul. Try water infused with lemon or cucumbers instead for a flavorful, refreshing drink. Here’s how stomach doctors deal with belly bloat.
Whatever the product, workout, or service is, they are trying to sell you quick fixes for a flat stomach that will not get you a flat stomach quickly. That is, unless you also make another BIG change, which is what Saint from the NF community focused on to get to the above results (without any ab product, routine, or service), but I’ll get to that shortly!
Is there any way to upload photos on here? I’m on day 15 of the 30 day flatter tummy challenge and I wanted to share some photos to show that it works! I have a long way to go but I have a muffin top and big tummy with no definition after having a baby and c section and I can see results already. My muffin top is getting smaller and I can begin to see my waist and hips nicely. This has been so easy to do and I’m so pleased I started it!
Some people have a strange habit of chewing something or the other all day long. For meeting this craving of chewing, they often end up eating gums, which do no benefit to the body at all. An amazing swap is to try munching on dry fruits like almonds, which will actually be beneficial to your body and provide it with those necessary nutrients at the same time.

There’s arguably nothing easier than pouring some cereal into a bowl to start your day, but loading up on Frosted Flakes in the a.m. is detrimental for your belly. Tony the Tiger’s favorite cereal, while tasty, is packed with sugar and empty calories that are keeping you from having the body you want. Forgoing the Frosted flakes in favor of eggs is an easy way to change that. Since they are an excellent source of protein, eggs have the power to keep you fuller, longer. In fact, in one study with 21 participants, half were fed a breakfast of bagels while half ate eggs. The egg group had a lower response to ghrelin (the “hunger hormone,”) were less hungry three hours later, and consumed fewer calories over the course of the next day than the bagel eaters. What’s more? Egg yolks contain choline, a nutrient with powerful fat-burning properties.

The pooch is bad enough, but what's worse is the back problems an overworked rectus can create—anything from general pain to degenerative or herniated disks, says Wells. "The stronger muscles in the front of your body take over and your back muscles turn off ," he says. With nothing to hold your spine in place, the disks can shift and squish together.


Spanx are maybe no one’s idea of a good time, but sometimes you just need a little extra (firm) help to flatten your tummy to wear your favorite dress or for a special evening out. And there’s nothing wrong with turning to technology to help you get there. Body shaping undergarments have come a long way in the past few years with more breathable fabrics and styles for both men and women.
Chewing gum when you’re hungry fills your tummy with extra air, causing bloat. Many gums also contain sugar alcohols and artificial sweeteners, like sorbitol and xylitol, which can lead to bloating. Skip the gum altogether or opt for an organic variety like Glee gum or Simply gum instead. They’re still low-cal, but they don’t use sweeteners that’ll make you puff up.
“Researchers believe that reflecting on values can serve as a buffer to the stress and uncertainty that leads to emotional eating and help in maintaining self-control in difficult situations,” she explains. To reap the benefits at home, Forberg suggests pulling out a journal, setting the timer and free-flowing about what’s important to you. “Write as though no one else will read it. Come clean with what’s bugging you. It may surprise and enlighten you,” adds Forberg. For more weight loss hacks, check out these 40 Ways to Lose Weight in 4 Seconds.
Want to get a flat tummy fast? This plan from best-selling author Liz Vaccariello may help you beat belly bulge in less than a month. The secret? Your body’s weight-loss weapon: stomach bacteria. Scientists have identified a relationship between imbalanced digestive bacteria and weight gain. This 21-day plan will help you optimize your gut and get slim at the same time!
Stoke your body with meals that combine belly-friendly fiber, lean protein, and healthy fats so you never feel hungry. We’ll stay largely carb-light, but now you’re ready to reintroduce sweets to your diet, with a delicious dessert every other day. Meals feature an ideal balance of 40 percent carbs, 30 percent protein, and 30 percent fat, which research indicates is the best mix for decreasing inflammation and improving digestion. It’s the combination we recommend you stick with for life.
HOW TO MAKE IT: Add a spoonful of a cup of 2% Greek yogurt (if you haven’t purchased it in bulk, this is also equivalent to a single container) to the bottom of a dish. Microwave a half a cup of frozen mixed berries with a teaspoon of lemon juice until lightly defrosted. Layer on top a quarter cup of mixed berries, and half of a third of a cup of granola. Add the second half of your yogurt, then the berries, and then finish with granola.

Beans can help boost feelings of fullness and manage blood sugar levels, making them an excellent ally in your weight loss battle. In fact, a recent study published in The American Journal of Clinical Nutrition found eating one serving a day of beans, peas, chickpeas or lentils could contribute to modest weight loss. And if you need another reason to bulk up on beans, remember that the fiber and protein-rich legumes are an excellent source of genistein—the same compound found in peanuts and lentils that aids weight loss. To up your bean intake, toss some of ’em in a soup or salad and eat up!
But because you don't have X-ray vision to see whether too much of the potentially dangerous visceral fat is parking itself in your own belly, scientists have figured out a couple of DIY guidelines. To avoid increased risk of obesity-related diseases, women should have a waist measurement no bigger than 35 inches (measure it at the smallest point of your midsection), and some experts recommend a waist-to-hip ratio of around 0.8, meaning that your waistline should be no greater than 80 percent of your hip circumference. According to a Mayo Clinic study released last May, the ratio of waist to hip is believed to be a measurement of visceral fat. Other fascinating research, published in the American Journal of Human Biology, found that women who give birth before age 40 have an average of two centimeters more fat around their bellies than women of the same ages who haven't given birth. (I'll have to thank my two daughters for those extra centimeters.)

Here at Nerd Fitness, we’re a fan of the idea behind the Paleo Diet (we’re more “Paleo-ish” though), as it covers the list we just outlined above and gives you a simple, if strict, framework to follow. Even if you don’t follow things to the letter, a Paleo-ish diet – and the countless resources that have sprung up for it – are a great starting point for many people.
Dinner: Sweet Potato Crusted Quiche. Take away the unhealthy crust found on most quiches and you actually have a healthy option filled with veggies and proteins. These sweet potatoes add fiber, vitamins and loads of flavor. Best of all, it’s a complete meal in one dish! Strawberries are a perfect dessert to end your meal! http://www.fourteenforty365.com/2014/04/weekend-meal-prep.html
Crunches address your abdominal muscles, but you also need to do exercises to hit the other major muscle groups including the legs, hips, shoulders, chest, back and arms. At least one set of eight to 12 repetitions of exercises for all of these muscle groups -- including crunches -- completes a total body routine and will help tone your stomach area faster than crunches alone. Once you can do that without getting too tired, repeat each exercise set two or three times, or make them harder by adding weight. The important thing is to continue challenging your body if you want to see continued improvement.

Sit on your hips with both legs extended in front of you. Place your hands behind your hips and keep your back long as you lean back slightly and lift your legs off the floor, holding your belly in and up the entire time. Reach both arms out to the sides of your thighs. Lower your legs about 45 degrees, until your body resembles a wide ‘V’. Hold this position for 10 long, deep breaths (or up to 60 seconds).
For a flat belly, put down the chips and cookies and snack on some air-popped popcorn instead. The air-popped stuff doesn’t have the salt and fat that comes with unhealthy microwave popcorn that’s usually doused in butter, and it’s also an excellent source satiating fiber and protein. In fact, one cup of popcorn popped fresh in olive oil and lightly salted has 2 g of fiber, one g of protein, and is only 40 calories. To add some flavor to the tasty, low-calorie treat, make use of metabolism-boosting spices such as cinnamon or cayenne pepper. For more ways to boost your fiber intake, check out The 43 Best Foods for Fiber!

You likely don’t think you’re eating air, but talking while noshing, drinking from a straw, and chewing gum can all cause air to accumulate in your stomach, making it expand over your waistband. In addition to breaking those bad habits, taking smaller bites can also help you keep the air out, says Marjorie Nolan Cohn, R.D., author of The Belly Fat Fix and a national spokeswoman for the Academy of Nutrition & Dietetics.
Protein is kryptonite to belly fat. When you eat protein, your body has to expend a lot of calories in digestion—about 25 calories for every 100 calories you eat (compared with only 10 to 15 calories for fats and carbs). With that said, stock your kitchen with boneless skinless chicken breast, lean ground turkey, lean beef, lamb, wild salmon, shrimp, scallops, cod, tuna, and halibut. Looking for a new tasty way to eat salmon? Check out this Zero Belly Green Tea Poached Salmon Recipe for some inspiration.

There’s no sugar-coating it: Sugar wreaks havoc on the body. Consuming too much of the white stuff can lead to obesity, which often causes other health problems, like diabetes and heart disease. Many breakfast cereals pack more sugar into one bowl than you’ll find in a Boston Kreme donut! To make matters worse, many popular varieties like Frosted Flakes and Fruity Pebbles are laced with Butylated Hydroxytoluene (BHT) or BHA (Butylated Hydroxyanisole). These ingredients are banned in the U.K., Australia, New Zealand, Japan and much of Europe because they are thought to be carcinogenic. Speaking of scary ingredients, check out these 40 Most Horrifying Things Found in Food.

Given the rising temps it’s to be expected that you may drink more water than usual in the coming months, just make sure your H20 intake occurs before you chow down. According to a British study, sipping 16 ounces of water before each meal can lead to substantial weight loss. Researchers enlisted 84 obese adults for a three-month experiment and broke the participants into two groups. The first group was told to drink 16 ounces of water half an hour before each of their meals while. the other group was told to imagine that they were already full prior to digging in. When the study concluded, the water group lost about 9 pounds, while their imaginative peers shed approximately three fewer pounds. Scientists suspect loading up on H2O before meals is an effective weight loss strategy because it helps increase satiety. If you’re less hungry when meal time rolls around, then you’re more inclined to make smarter food choices.
Calm your sensitive system as you shed fat quickly. To jump-start your weight loss, the first phase is designed to supply the fewest calories, replacing one meal per day with the Belly Soother Smoothie. Very low in FODMAP foods and grain-free, this phase features foods that are the absolute easiest to digest healthfully. While you will immediately feel leaner and cleaner, this is not a “detox” diet of liquid meals or bland foods. You’ll eat real food—and get real results. Our testers lost an average of 5 1/2 pounds after this phase!

Spanx are maybe no one’s idea of a good time, but sometimes you just need a little extra (firm) help to flatten your tummy to wear your favorite dress or for a special evening out. And there’s nothing wrong with turning to technology to help you get there. Body shaping undergarments have come a long way in the past few years with more breathable fabrics and styles for both men and women.
It’s important to realize that although these poses and exercises are going to help you in your journey to flat abs, there are other things that need to take place for you to truly achieve a flat stomach. You can’t just do all of these and expect your stomach to stay flat. It takes a little more work and a healthy diet. Thrive/Strive has a 28-Day Weight Loss Challenge that’ll truly help you achieve the flat stomach you desire.
Removing saturated fat (the kind found most often in animal products like meat) and replacing it with monounsaturated fat in moderation is undoubtedly a good thing. It helps lower LDL “bad” cholesterol and the chance of heart attack and stroke. So it’s a good approach for anyone with diabetes, high blood pressure, high cholesterol, or heart disease.
×