Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)
It's an all-too-common problem once you hit thirty: Despite your best efforts, you just can't seem to lose the extra weight around your middle, and you look in the mirror wondering what month and year you lost your waistline. Medical research proves you're not alone--that the average American gains one to two pounds a year after age thirty--usually around the stomach. Not only does this excess belly fat make you look and feel bad, it's the most damaging kind of fat; a precursor to heart attacks and certain types of cancer. Discover the hidden culprit behind the 'middle-age spread'--and the simple plan that's helped hundreds of women over 30 break the fat cycle! The result? Well within four weeks you'll lose pounds and inches… and reveal the flat belly--and the health and vitality that go along with it.
So cook up some oatmeal—and top it with some fruit. What's so magical about this combination? Each provides insoluble fiber that helps reduce blood cholesterol and feeds the healthy bacteria in your gut. By doing so, you trigger your gut to produce butyrate, a fatty acid that reduces fat-causing inflammation throughout your body. In a Canadian study, researchers discovered that those whose diets were supplemented with insoluble fiber had higher levels of ghrelin—a hormone that controls hunger. (Try these two-minute oatmeal recipes that'll make you an oatmeal fan forever.)
How many times have you made it your goal to have a healthy week of eating right? And how many times did that goal fly out the window by Wednesday? We get it. One of the hardest hurdles to jump over when it comes to eating well is preparation and a plan. And most of us just don’t have the time! That’s why we’ve come up with a realistic flat-belly meal plan for a healthy week. After all, study after study shows that healthy home cooking is the fastest way to weight loss success. You’ll learn to cook simple, time-saving recipes that we bet you’ll add to your weekly rotation.
I had the same problem and went exploring on Youtube. There are many ways to do a reverse crunch, but I found out that with this type, you don’t have necessarily to move your butt so high, just a little off the floor is just fine, and trust me it hurts the same, though it doesn’t involve cardio and super muscular strength to do it. I also keep my shoulders a little off the floor with my hands under my head so I don’t push the floor with my hands and it works different parts at the same time. Hope this helps !

Simply take a good hard look at your diet, make a few modifications you can stick with and get your body moving. Not sure where you stand on diet? Write down everything you eat this week, then compare it to the list above and see where you could have made better choices. Don’t beat yourself up though, learning how to lose stomach fat fast is a process. Simply find areas to improve and work on them next week.
Are you sick of hiding your belly under baggy tops or buying your pants a size too big so your stomach won't spill over the waistband? You're not alone. The stomach is a major, if not the major problem area, for men and women. I can't tell you how often I'm asked for advice on how to achieve killer abs, flatten the mommy pooch or lose the love handles. If you really want to get a flat stomach — or score that six pack — follow these tips and make it happen!

Reading the nutrition label of packaged foods is important, but you also want to carefully review the ingredients list. While the nutrition label will tell you how many calories and grams of fat and sugar are in the food, the ingredients list will tell you what’s exactly in it. Ask yourself: Does it have processed oils? What is the source of the sugar content? Are there food additives?

Munching on the right snacks throughout the day is one of the best ways to shrink your waistline. Need proof? According to a recent study, researchers found participants lost significantly more body weight when they incorporated low-sugar, high-protein snacks into their daily food routine. Fitting in healthy, high protein snacks (such as a handful of unsalted almonds) helps to maintain blood-sugar levels—which keeps your brain from triggering hunger pangs—and stops your body from indulging in unhealthy foods after what feels like a long day of starvation.


Why: "Oats fill you up with fiber without added sugar, like most highly processed cereals," Glassman says. "Nut butter provides healthy fat that will keep you satisfied, but won't hold onto water like sugary and salty packaged foods. (That being said, be sure to check labels and pick items with no added salt sugar!) Berries fill you up with fiber and water volume without adding a big carb load to your morning."

I hated the use of "little buddies," but this book made sense to me. I'm working on adding probiotics to my diet, and the macros/serving suggested her are similar to IIFYM and RP, which I've tried in the past but had difficulty sticking to in terms of rigidity. With this, though, there's a little more flexibility and I think I have a better chance of being able to do it.
Dr. Travis Stork is an Emmy(R)-nominated co-host of the award-winning talk show "The Doctors" and a practicing board-certified emergency medicine physician. He graduated magna cum laude from Duke University and earned his M.D. with honors from the University of Virginia, where he was elected into the prestigious honor society of Alpha Omega Alpha for outstanding academic achievement. Born and rais ...more
I have a question on doing the Double Leg Lifts. I’m about to start Day 7. Ever since day one whenever I try to do the DLLs, moving my legs down, I get this arch in my back. When I get this arch unless I’m holding onto something as a kind of counterweight I can’t lift my legs back up. I still use my core to bring my legs back up, but it seems impossible without holding onto something like a door frame.
Moves like the tolasana and the eight subsequent ones we did that day are representative of a shift that ab exercises have taken in the past decade or so. Previously there was a tendency to isolate the abdominal muscles to give each one an individual workout — crunches for your rectus abdominis, bicycles for the obliques — but as Olson points out, that's not the way it works in real life. "When you're reaching up to get something, picking up a baby or bending down, you need all the muscles to work together," she says. "Instead of targeting each one, you should aim for functional fitness, where the muscles work as a unit."

I’d recommend you to do The Complete 90 Day Challenge in the Food section, drink 1 liter of water for every 20 kgs you weigh. Follow the monthly calendar or the beginner’s calendar if you’re new to Blogilates. I’m losing an inch a week doing just The Complete 90 Day Challenge and the beginner’s calendar. I’ll add this challenge too to my routine and see how it goes. If you wanna lose those inches faster I’d recommend you to go out for a run before working your muscles and add weighs. Sleep 8 hours daily.


HOW TO MAKE IT: While bread is toasting, fry two eggs sunny-side up or over easy (either way, experts recommend you keep the yolk runny, as the egg can contain up to 50 percent more nutrients than a cooked yolk) in a nonstick pan. Mash half an avocado directly on the toast, and sprinkle with paprika, salt, and pepper. Layer on two slices of tomato and top with your eggs.
Stand up! Avoid long periods of sitting. Stand and contract those strong abdominal muscles when you are at work or when performing desk jobs at home. In addition, be aware of your posture when you stand. Good posture promotes a strong core and a strong core will promote better posture. Good posture helps you to look taller and thinner and makes your stomach look thinner instantly
Lie on your right side with your knees straight. Place your right hand under your right shoulder. Lift your hips off the floor until your body forms a straight line from your ankles to your shoulders. Flex your feet and extend your left arm up to the ceiling. Breath deeply for the duration of the exercise. Hold this position for up to 60 seconds. Lower and repeat on the other side.

Contrary to what many people believe, doing thousands of sit-ups or crunches all day, every day, will not get you closer to achieving those washboard abs. Yep, you read that right. Both belly bulge and love handles are about excess body fat, NOT lack of muscle. And sadly, we can’t spot reduce fat. That's why ab exercises alone are not the solution. Scoring a flat stomach is all about workouts that burn body fat overall. One of the best ways to do that is utilizing exercises that are core focused, but impact different muscle groups at the same time — so you're strengthening your entire body, which burns more calories and subsequently more fat – during and long after your workout.  A perfect example of this would be a mountain climber. You are working your chest, shoulders, triceps, core and accelerating the hell out of your heart rate for optimal calorie burn.
Drink water. Stay hydrated to stay energized and active. You’ll also reduce belly bloat from water retention if you maintain a well-hydrated body. Skip the high-calorie sports drinks and sweetened drinks. Stick to homemade flavored water to keep your hydration habit cheap and healthy. If you feel like your belly weight is due to water retention, there are safe ways to lose water weight quickly so that your tummy gets flatter in a few days (or even a few hours).
Whatever the product, workout, or service is, they are trying to sell you quick fixes for a flat stomach that will not get you a flat stomach quickly. That is, unless you also make another BIG change, which is what Saint from the NF community focused on to get to the above results (without any ab product, routine, or service), but I’ll get to that shortly!
Avocados are a double-whammy to belly fat. First, they're packed with heart-healthy monounsaturated fats that dim your hunger switches; a study in Nutrition Journal found that participants who ate half a fresh avocado with lunch reported a 40 percent decreased desire to eat for hours afterward. Second, unsaturated fats like those found in avocados seem to prevent the storage of belly fat. (These creative ways to eat avocado will help you up your intake.)
Like lunch, your evening flat-belly meal should consist of half non-starchy vegetables, one-quarter whole grains, and one-quarter protein. That combination is packed with nutrients, but will also keep you full. A healthy plate might contain vegetables roasted in olive oil, a serving of quinoa, and three to six ounces of chicken or fish, says Rumsey. (Read these secrets nutritionists won’t tell you for free.)
Many people chew gum as a way to stifle cravings or prevent mindless eating but this tactic may have an unfortunate side effect: belly bloat. Everyone naturally swallows a small amount of air when they chew but it’s magnified for people who chew gum, which causes gas and bloating. In addition, some artificial sweeteners have been shown to increase your appetite for junk food, so gum could be increasing your waistline on two fronts.
Just like vegetables, this can be as simple or as complex as you want it. Maybe you’re just making sure there’s a protein source at each meal (if it was lacking before). Maybe you’re figuring out rough portion sizes. Maybe you’re taking it to the max and actually weighing your food. The point is, you should be including it throughout the day and week.
3) Eat better carbs at better times. Now we’re starting to get a bit more complex. When you are eating carbs, aim for starchy carbs – sweet potatoes, rices, squashes and such. Look for carbs that aren’t processed or liquid. The ingredient list should just be that item (e.g., “sweet potato”, not “cultured wheat starch solids, vinegar, soy lecithin”).
Simply put, artificial sweeteners cause belly fat. A 2015 study in the Journal of the American Geriatrics Society found that increasing diet soda intake is directly linked to greater abdominal obesity. In the study of older adults, researchers found those who drank diet soda each day experienced more than triple the increase in waist size over the course of nine years, so put down the Diet Coke and don’t even think about reaching for some Equal to put in your morning coffee.
While scents of apple pie and snickerdoodle cookies will make your mouth water, others can actually help suppress your appetite. One study in the Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine found that people who sniffed peppermint every two hours lost an average of five pounds a month! Banana, green apple, and vanilla had similar effects. Consider burning a minty candle until you head to bed to fill the room with slimming smells. If you don’t want to bother with blowing out candles before you turn down the covers, try adding a few drops of peppermint oil to your pillow.
Lie faceup on floor with arms by sides. Curl head and shoulders off floor, then raise arms overhead (biceps by ears) and legs up at a 45-degree angle to start. Keeping upper body lifted throughout, bring knees toward chest and circle arms around, touching palms to outside of knees. Extend legs and raise arms overhead to start position to complete 1 rep. Do 2 sets of 10 to 12 reps.
Losing weight can be just as hard emotionally and physically. Remembering why you started your weight-loss journey can help lift your spirits when you’re down and motivate you to stick with it when you want to throw in the towel. “Take a moment each morning to remember what you’re working for—whether it be improved energy so you can play with your children or a longer happier life,” says Dyan Tsiumis, who dropped more than 70 pounds before becoming a personal trainer. “When you focus on all the good that will come from all of your hard work, it’s easier to stay on track,” she adds.
Breakfast: Banana “Pancake.” Imagine a pancake that doesn’t leave you feeling sluggish, but instead nourishes you for your morning. That’s just want this banana “pancake” does: http://www.theskinnyconfidential.com/2012/09/25/ummm-seriously-dying-ingredient-pancakes-flourless-full-protein/. *Be sure to follow the suggestion to include flax seed for optimal results.
Below you’ll find some of our favorite recipes to get you through the week. Each day (complete with three meals) comes out to under 1,300 calories, which you can add to with any of our flat-belly approved snacks. Every recipe incorporates ingredients that help you burn fat, boost your metabolism, heal your gut, reduce weight-inducing inflammation, and keep you fuller longer—so you won’t be reaching for that 3 p.m. diet soda. (And by the way, the ingredients listed are for one person, and can easily be doubled or quadrupled if you’re cooking for a crowd.)
Sit on your hips with both legs extended in front of you. Place your hands behind your hips and keep your back long as you lean back slightly and lift your legs off the floor, holding your belly in and up the entire time. Reach both arms out to the sides of your thighs. Lower your legs about 45 degrees, until your body resembles a wide ‘V’. Hold this position for 10 long, deep breaths (or up to 60 seconds).
Are you sick of hiding your belly under baggy tops or buying your pants a size too big so your stomach won't spill over the waistband? You're not alone. The stomach is a major, if not the major problem area, for men and women. I can't tell you how often I'm asked for advice on how to achieve killer abs, flatten the mommy pooch or lose the love handles. If you really want to get a flat stomach — or score that six pack — follow these tips and make it happen!
You have 80 trillion microbes in your belly, and most of them are angry. Healthy fiber is what we call “prebiotic,” meaning it feeds the healthy bacteria and helps them fight inflammation and fat gain. Fiber-rich sources of carbs are BPA-free canned black and garbanzo beans, peas, peanuts, peanut butter, old-fashioned oats, quinoa and brown rice. Looking for tasty ways to enjoy your oatmeal? Check out these 50 Best Overnight Oats Recipes!

I ask Dr. McCulloch how I ended up with a relatively slim 26-1/2-inch waist that has forced me to belt every pair of pants I've ever bought in order to cinch the gap created by wearing sizes big enough to fit my more ample bottom. The answer includes factors like body type, fat composition, and possibly even the shape of the pelvic bone, where your ab muscles attach, she says. Theoretically, a wider pelvis can translate into a broad lower abdomen and hips, compared with what's north of the belly button. "These are all variations on normal, and genetics can play a big role," she assures me.
Now that we know how important it is to get rid of belly fat, let us see how it gets there in the first place. Men have a tendency to hold excess fat in their bellies, though women are more prone to store it in their hips and thighs – a protection offered by hormones. However, menopause removes this protection, making women equally vulnerable. An apple shaped woman will also have this vulnerability, mainly due to her genes. Other reasons include more calorie intake, mainly from processed food, alcohol and trans fats as well as bloating due to gassy foods.
In fact, weight-loss research proves that because of shifting hormone production, the average person will add one to two pounds around his or her middle each year between the ages of thirty-five and fifty-five. As long as your body's cellular metabolism is compromised by an untreated hormone imbalance—most particularly estrogen dominance—the extra pounds around your middle will be nearly impossible to lose.

There are no wrong ways to eat a Reese’s. Feasting rituals, research suggests, are a form of “mindful eating,” which has the power to make food more pleasurable, and may help prevent overeating. Pleasure, according to research in Trends in Endocrinology and Metabolism, catalyzes the relaxation response, promoting parasympathetic and digestive activities. In other words, you’ll metabolize dessert faster if you really, really enjoy eating it. In one study, participants who were assigned to eat a chocolate bar in accordance with a particular breaking and unwrapping ritual found the candy much more enjoyable—and even more flavorful—than a group who ate the bar informally.
Munching on the right snacks throughout the day is one of the best ways to shrink your waistline. Need proof? According to a recent study, researchers found participants lost significantly more body weight when they incorporated low-sugar, high-protein snacks into their daily food routine. Fitting in healthy, high protein snacks (such as a handful of unsalted almonds) helps to maintain blood-sugar levels—which keeps your brain from triggering hunger pangs—and stops your body from indulging in unhealthy foods after what feels like a long day of starvation.
These ground turkey meatballs and burger are so easy to make, and they’re packed with flavor. By flavor, we mean iron-rich spinach and prebiotic-providing onions. In fact, both spinach and onions are a source of prebiotics, a food source for your gut bugs. When your belly bacteria are fed well, they can help you shed those extra few pounds and even improve your mood! Tonight, you’ll be making meatballs for a spaghetti squash dish and a turkey patty for a turkey burger.
"My No. 1 tip: Do the ball exchange three times a week. Lay flat on your back with your arms above your head and legs straight out. Start with a stability ball above your head in your hands. Bring the ball up above your chest as you bring your legs up to meet the ball and place it between your ankles. Bring the ball back down to the floor with your legs and straighten your arms back out over your head.
A recent study found that those who ate three yogurts a day while dieting lost 81% more belly fat than people who didn't eat yogurt. All study participants were directed to eat 500 calories less per day. As part of the Flat Belly Plan, you should eat about 6 ounces of low-fat Greek yogurt before every meal. Why? It's thought that calcium can help stop fat from entering your cells, improve your body’s ability to break down fat and help your body carry out fat through your bowel movements.
Whereas many beverages can increase your waistline (see above), there is one that is guaranteed to trim your tummy: water. Drinking plain ol' H2O works because staying fully hydrated tells your body it's okay to release any extra water it's retaining, decreasing the accompanying bloat. Plus, drinking water has been proven to reduce cravings for sweets, lower your appetite, and help you feel satiated faster.
For test panelist June Caron, incorporating fresh produce like avocados was a life-changing lesson from Zero Belly Diet. The 55-year-old lost 6 pounds in the first week on the program. "Learning to eat real, chemical-free, fresh foods has been the best thing that ever happened to me. I am never hungry. And the weight just keeps coming off!" Glowing skin, healthy nails, and better sleep were Zero Belly bonuses, June said. "I'm well on my way to getting my sexy back. Everyone says I look much younger!"
Eggs are the number one source of choline, a fat-burning nutrient. They fire up your metabolism and help turn off the genes for belly fat storage. In a study of 21 men in the journal Nutrition Research, half of the men were fed a breakfast of bagels while the other half ate eggs. The egg group had a lower response to ghrelin and were less hungry three hours later. They also consumed fewer calories for the next 24 hours! And speaking of belly fat, lose more of it with the help of these 42 Ways to Lose 5 Inches of Belly Fat.
It's not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the   ;immune system, weight loss, gastrointestinal health, allergies, asthma, and even cancer. With every study that's published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.
×