Français: avoir un ventre plat, Español: tener un vientre plano, Português: Conseguir uma Barriga Chapada, Deutsch: Einen flachen Bauch bekommen, Русский: сделать живот плоским, 中文: 获得平坦小腹, Italiano: Avere una Pancia Piatta, Bahasa Indonesia: Mendapatkan Perut yang Rata, Nederlands: Een platte buik krijgen, 日本語: 平らなお腹になる, Čeština: Jak získat ploché bříško, Tiếng Việt: Sở hữu Vùng bụng Phẳng, 한국어: 탄탄한 복부 만드는 방법, ไทย: ทำให้หน้าท้องแบนราบ, العربية: الحصول على معدة مشدودة, Türkçe: Düz Bir Karna Nasıl Sahip Olunur, हिन्दी: पतला पेट पाएँ (Get a Flat Stomach)
Simply blasting the air conditioner or turning down the heat in the winter may help attack belly fat while we sleep, according to a study in the journal Diabetes. As it turns out, colder temps can subtly enhance the effectiveness of your brown fat stores, which keep you warm by helping your burn through belly fat. Participants spent a few weeks sleeping in bedrooms with varying temperatures: a neutral 75 degrees, a cool 66 degrees, and a balmy 81 degrees. After four weeks of sleeping at 66 degrees, the participants had almost doubled their volumes of brown fat.
Americans are getting less sleep than ever these days and it's taking a toll on our health—most visibly on our waistlines. Losing just 30 minutes of sleep per night can make you gain weight, according to a study done by the Endocrine Society. Worse, that weight is more likely to go straight to your tummy. Instead, the researchers found, the best sleep cycle is one that follows your natural circadian rhythms, which means sleeping and waking around the same time as the sun.
Try using an exercise ball to work your tummy muscles. One great exercise is called the ball exchange. Lie flat on your back, with your arms extended over your head, holding the exercise ball. Lift the ball above your chest, simultaneously raising your legs (keeping them completely straight) off the ground. Place the ball between your ankles, then lower your arms and legs to the floor. Repeat the exchange, this time passing the ball from your ankles to your hands. Do 10-12 repetitions.[9]
HOW TO MAKE IT: Combine piece of salmon, ¼ avocado, half a tomato, and a handful of frozen corn (which will thaw by lunchtime) with 2 cups of lettuce of your choice (we like romaine). Adding a handful of cheddar cheese or crushed tortilla chips is optional. To make the dressing, combine a cup of cilantro, a clove of garlic, the juice of 1 lime, a generous pinch of salt and pepper, 2 tablespoons of white vinegar and 3 tablespoons of extra virgin olive oil. Save half of the dressing for a salad later this week.
Researchers say it has to do with the flavonoids, the heart-healthy compounds in chocolate, that have important antioxidant and anti-inflammatory properties. Just be sure you’re reaching for a bar with at least 70 percent cacao, and stay away from the “alkalized” stuff, which has a significantly reduced flavonoid content. We like Nibmor Extreme Dark Chocolate with Cacao Nibs.
Don't even think about sucking it in so you'll fit into those cute fitted white jeans: There are less-painful and longer-lasting ways to get the amazing middle you crave. We went straight to experts to get their very best advice for quickly shrinking your tummy. Here are the surprising foods, tricks, and moves they swear by. Their genius tips will help you shed inches and pounds, banish the bloat, and feel even more gorgeous. Hello, skinny jeans!
Many people chew gum as a way to stifle cravings or prevent mindless eating but this tactic may have an unfortunate side effect: belly bloat. Everyone naturally swallows a small amount of air when they chew but it's magnified for people who chew gum, which causes gas and bloating. In addition, some artificial sweeteners have been shown to increase your appetite for junk food, so gum could be increasing your waistline on two fronts.
That's exactly what happened when last summer I shared Zero Belly Diet with a test panel of more than 500 people, some of whom lost as much as 16 pounds in just 14 days, and up to three inches off their waist. The secret to Zero Belly Diet is the new science of nutritional genetics, the study of how our genes are turned on and off by the foods we eat. Simply making a handful of tweaks to your diet and lifestyle can help improve your gut health, dampen inflammation, turn off your fat genes and start your body shedding fat—in particular, belly fat—almost automatically.
You are the best. I have been trying for ages to get all the flab off my belly because I’m going on holidays in the summer and on my last holiday I could not wear a bikini, and now finally my belly is tin.Last year my bikinis were just sitting in my suitcase waiting to come out ( even though they weren’t going to come out), but this year there going to be the first thing out of my suitcase.

The diet to lose belly fat focuses on healthy carbs, such as whole grains, fruits and vegetables, and lean sources of protein such as seafood, poultry, lean red meat and beans. It needs to be low in saturated fat, trans fat and refined carbs such as white bread, soda and sweets. Eat three meals a day, with each meal being about the same size, plus one snack. Eating regularly controls hunger and keeps energy levels up.

Scientists in this rapidly growing field are finding connections between the gut microbiome and a healthy immune system and gastrointestinal system, as well as autoimmune diseases (such as rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease), allergies and asthma – even cancer. And with every study that is published, they are convinced that a healthy gut leads to a healthy body. Indeed, when your gut is happy, your skin glows with health and you look and feel younger.
And as for whether doing “The Bachelor” set him on this TV career path, Stork claims he never had any intention to pursue the limelight. “I didn’t even have a goal of doing TV after "The Bachelor," said Stork. "That’s what is interesting. So no, I went to dinner one night, ended up as 'The Bachelor' because a casting director was there … Then I went back to practicing medicine and then that's when Dr. Phil and his son Jay McGraw called."

Abs-friendly foods deal with the causes of belly fat, like balancing your gut bacteria, reducing gas, preventing constipation and containing healthy fats. Whole grains, lean protein, eggs, leafy vegetables, almonds, yogurt and green tea are toppers in this list. Get your dose of Omega 3 fatty acids from fatty fish or capsules. Green tea contains catechins which are antioxidants that claim to reduce belly fat.
Stand upright, feet apart. Lock your fingers to create a solid grip. Exhale, and sweep the hands, arms, shoulders, and chest to the left, as if you were rowing a canoe. At the same time, lift the left knee up and to the right. Inhale and return to the starting position. Exhale and perform the movement to the right. Keep switching sides for 20 reps.

Why: "Oats fill you up with fiber without added sugar, like most highly processed cereals," Glassman says. "Nut butter provides healthy fat that will keep you satisfied, but won't hold onto water like sugary and salty packaged foods. (That being said, be sure to check labels and pick items with no added salt sugar!) Berries fill you up with fiber and water volume without adding a big carb load to your morning."
Want a flatter stomach in two seconds? Stand up straight! Slouching emphasizes belly rolls but straightening your spine elongates your whole body, making you look taller and sleeker. Want to go even flatter for a picture? Use the old modeling trick and arch your back slightly—this will pull your skin tighter across your stomach while moving it farther away from the camera, making it look slightly smaller. Yeah, it's a temporary fix but good posture offers many health benefits beyond looking good.
It was excellent and very informative. My husband has already lost 30 lbs and feels so much better. Now it is my turn to read the book and join him with my weight loss. When reading the book, you can actually hear Dr. Stork in your mind with the written word so similar to how he hosts "the Doctors" with his sense of humor with explanations and reasons for the expertise of the instructios.
Get more "bang" for your ab-exercise "buck." Ideally, instead of focusing on muscle-toning exercises that target only your abdominals, you should seek out alternatives that utilize other muscle groups as well. They often require more exertion, which can help with fat burning. Also, additional muscle tone in the back, chest, shoulders, legs, etc. can improve posture and otherwise help make your belly appear slimmer.
To lose body fat, you need to eat fewer calories than you burn. When trying to lose belly fat, the Harvard Medical School says you should not cut back so much that it makes it too difficult for you to stick to your weight-loss plan. To lose 1/2 pound to 1 pound a week, you need to reduce your overall calorie intake by 250 calories to 500 calories a day. Tracking your calorie intake before you start your diet can give you an idea of how many calories you currently eat and how many you need to lose weight. The National Heart, Blood and Lung Institute says most men can safely lose weight limiting intake to 1,500 calories to 1,800 calories a day.
HOW TO MAKE IT: Using leftover pork from yesterday, throw together a Thai pork salad. Combine a quarter pound of pork (a third of the leftovers), 2 cups romaine lettuce, ¼ red bell pepper, ½ cup cilantro leaves, and 1 shredded carrot. Top with the rest of the cilantro-lime dressing. We like the two-dressing combo with some peanut sauce. To make, combine ½ tablespoon of peanut butter, a squirt of Sriracha, a teaspoon of soy sauce, a teaspoon of freshly grated ginger, and enough water to thin it out.
Yep, you read that right. High-water foods like fruits and veggies will fill you up faster, says Jaclyn London, M.S., R.D., C.D.N, Nutrition Director at the Good Housekeeping Institute. Start your meal with soup, salad, or her favorite pick: Pre-dinner sliced crudité and spicy hummus. The combo of capsaicin (a spice in hot peppers) and the chickpeas' soluble fiber can help curb hunger.
I’m doing the ab challenge this month and am loving it. I was wondering if we couldn’t do a challenge next month as well, but maybe one for the back… I’m just worried that all this crunching will make me look like a banana :P Though actually, a lot of guys in my class look like bananas because of working only abs, really… Or maybe you could just suggest some good back moves, and I’ll do that for myself.

It's not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the  immune system, weight loss, gastrointestinal health, , allergies, asthma, and even cancer. With every study that's published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.


Salt, in moderation, is a good thing—the mineral is necessary for a healthy heart and brain. But too much salt and you’ll retain water, bloating up like a water balloon. Cutting salt is one of the primary ways to drop extra water weight (one reason you may see a big weight loss when starting a new diet!). Move the salt shaker off your table so you’ll get out of the habit of routinely salting all your food. Then if you taste your food and still really want salt you can still stand up and get some. For more weight loss benefits, add these fat-burning foods to your plate to help you lose weight.
The two figures standing in front of me one recent winter morning could not look more different. On the right is Carrie McCulloch, MD, a musculoskeletal anatomy expert and the medical director for Kinected Pilates studio in New York City, who is sizing up the shape of my waistline. Dr. McCulloch's own midsection happens to be perfectly rounded because she is only weeks away from giving birth to her first child. On the left is her assistant, Mr. Bones, one of those hanging skeletons that teach medical students how the thigh bone's connected to the hip bone. Mr. Bones doesn't actually have a waist, just a hollow space between his ribs and pelvis.
I think it’s totally normal. It’s just because your abs are not strong enough yet, so the rest of your body tends to compensate for it. It does the same for me, though maybe not as much as you said. But I think it’s still perfectly normal! Just keep going and one day you’ll notice that you arch less. Also, I think everyone has a space between the floor and their back when they’re lying, depending on your butt’s form :)
Studies have shown that people who eat oats for breakfast feel full longer, and whether you prefer oatmeal or overnight oats, try tossing some berries and nuts into the already protein-packed meal to make it even more nutritious. The tasty additions are both great sources of satiating fiber, which is an excellent weight loss ally, and are healthier than brown sugar of syrup, which can cause the formation of belly fat. For an added boost, sprinkle some cinnamon on top. New research suggests the comforting spice improves metabolic health by acting directly on fat cells, inducing them to start burning energy via thermogenesis.
It's not just about weight loss. Having great gut health is linked to good health throughout your body. Scientists in this rapidly growing field are finding connections between gut microbes and the immune system, weight loss, gastrointestinal health, , allergies, asthma, and even cancer. With every study that's published, scientists become more convinced that having a healthy gut leads to having a healthy body.
Fruits like berries, cherries, apples, and oranges are high in quercetin, a natural compound that reduces inflammation in the belly. And if you put a bowl of the good stuff right where you can see it in your kitchen, you’re more likely to reach for it when you want a snack. These are the 10 reasons why apple cider vinegar is brilliant for slimming down.
Want a flatter stomach? Look in your glass—milk and soda are two major causes of tummy inflation. Approximately 65 percent of the human population has a reduced ability to digest lactose after infancy, which means that your glass of warm milk before bed may be the reason you wake up with too-tight pajamas. And when it comes to soda, both regular and diet are belly busters both from the sweeteners used and the carbonation. Try eliminating these from your diet and see if it helps flatten your tummy.
I’m doing this one, the thigh slimming one, and beside that I’m doing 100 days of push-ups. I am already on day 9 today, I can see results on my abs, I think I lost around a cm! :) But my thighs are getting a bit bigger. I’m not going to worry yet since I’m with my period and that might make me feel a bit inflated. Looking forward to measuring myself next weekend! :) You can follow my progress if you want: http://neophytejournal.blogspot.no/
Dinner: Steak Kabobs. Think steak is off limits in a healthy diet? Think again! Lean cuts of beef can provide much needed iron and vitamins. With plenty of veggies, these kabobs are a great choice: http://www.recipe.com/beef-and-vegetable-kabobs/ *omit sugar in recipe and use stevia or honey instead. A small baked potato drizzled with olive oil is perfect.

Another metabolism-boosting tip: Eat every three to four hours, and that should include making time for breakfast. Research shows that people who miss a morning meal experience a surge in a hunger-related hormone later in the day. Regular snacks (which should include fiber-filled complex carbs and protein!) will keep you feeling full and your body burning cals at a steady rate.
Sure, summer is all about the flat belly—hello bikini season!—but why not tone some other parts of your body while you’re at it? By pairing split lunges with bicep curls you’ll be giving your legs, abs, and arms a workout. Mark, who advises doing this exercise with 1-liter water bottles, says, “Even though you aren’t actively moving your abs, they play a huge role in keeping your spine upright during this exercise, so please make sure you keep them engaged throughout the entire movement. This one makes your entire body tremble—so get ready!”
HOW TO MAKE IT: Using leftover pork from yesterday, throw together a Thai pork salad. Combine a quarter pound of pork (a third of the leftovers), 2 cups romaine lettuce, ¼ red bell pepper, ½ cup cilantro leaves, and 1 shredded carrot. Top with the rest of the cilantro-lime dressing. We like the two-dressing combo with some peanut sauce. To make, combine ½ tablespoon of peanut butter, a squirt of Sriracha, a teaspoon of soy sauce, a teaspoon of freshly grated ginger, and enough water to thin it out.
Yup, this means all the “secret ab routines” you see about targeting certain abs (Upper abs! Lower abs! Obliques!) mean diddly-squat about getting rid of the fat on top of those muscles – those are only necessary when you are at a low bodyfat percentage. Which means you can stop doing 10 different ab exercises to hit the different muscles in your stomach. It’s not a good use of your time!
Dr. Travis has made a homerun with this diet. It's very easy to follow, the 1st phase is a little tough to get through, but if you can make it through the first 4 days, then your body gets into a good rhythm of knowing when it will get food and not start yelling at you to "feed me". There are great recipes to follow, good charts of what to eat when, and lots of good information as to how all this works to help you have a new and healthy lifestyle. I've been on more diets than I can count, but this one seems to really fit me better than any others because there's a lot of food you can eat, and the more you eat of the right foods, the faster you loose the weight. Thank you Dr. Travis Stork for providing me with the information that this great guide has to offer, to help me to make much better and healthier food choices for my lifestyle.Read full review
×